By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ นำพนักงานจิตอาสา ร่วมสร้างสนามบาสเกตบอล และแบ่งปันความสุขให้น้องๆ บ้านมหาราช

บ้านปูฯ นำพนักงานจิตอาสา ร่วมสร้างสนามบาสเกตบอล และแบ่งปันความสุขให้น้องๆ บ้านมหาราช

เมื่อเร็วๆ นี้ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหารและพนักงานบ้านปูฯ กว่า 100 คน ทำกิจกรรมอาสาสมัครที่สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช รังสิต คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี โดยร่วมกันสร้างสนามบาสเกตบอล ปลูกต้นมะม่วง รวมทั้งจัดกิจกรรมเกมสันทนาการให้กับน้องๆ ของบ้านมหาราช กว่า 150 คน พร้อมกับบริจาคเงินและของใช้จำเป็นให้แก่บ้านมหาราชอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

บ้านปูฯ จัดกิจกรรมพนักงานอาสาสมัครภายใต้โครงการ “พนักงานบ้านปูฯ จิตอาสา” ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานบ้านปูฯ ได้มีโอกาสทำกิจกรรมอาสาสมัครและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

คำบรรยายภาพ
1. รูปภาพที่ 1 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บ้านปู ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณหน้าสนามบาสเกตบอลเพื่อเป็นที่ระลึก
2. รูปภาพที่ 2 พนักงานบ้านปูฯ ร่วมถ่ายรูปกับน้องๆ เยาวชนบ้านมหาราชเป็นที่ระลึก
3. รูปภาพที่ 3 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บ้านปู และพนักงานบริจาคของใช้ที่จำเป็นและเงินสดแก่นายทวีป จำเนียร ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช

© 2022 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.