By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
“บ้านปูฯ” สานต่อปณิธาน “พัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม” มอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ม.มหิดล เพื่อการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในโอกาสครบรอบ 30ปี

“บ้านปูฯ” สานต่อปณิธาน “พัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม” มอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ม.มหิดล เพื่อการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในโอกาสครบรอบ 30ปี

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ฉลองครบรอบ 30 ปีในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค บริจาคที่ดินและทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาทในจังหวัดลำปาง ให้แก่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
 
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค บ้านปูฯ ได้ดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคมตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษนับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ (ในปี 2526) โดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และในโอกาสครบรอบ 30 ปีในปีนี้ บ้านปูฯ ได้มอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ ต.แม่กัวะ อ. สบปราบ และ ต.แม่ทะ อ. แม่ทะ จ.ลำปาง (ซึ่งเคยเป็นสำนักงานปฏิบัติการภาคสนาม และบ้านพักพนักงาน ของเหมืองลำปาง) รวมประมาณ 144 ไร่ มูลค่ารวมประมาณ 100 ล้านบาท ให้แก่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา และการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อยังประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในประเทศไทยและภูมิภาคนี้ต่อไป  

“การมอบสินทรัพย์ของบ้านปูฯ ดังกล่าว เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าสู่ชุมชนและสังคมรอบๆพื้นที่ ซึ่งในอดีตเคยเป็นฐานธุรกิจของบ้านปูฯ มาก่อนด้วย” นายชนินท์ กล่าว

ด้าน ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ม. มหิดล ตระหนักถึงความมุ่งมั่นของบ้านปูฯ ในการพัฒนาสังคมและชุมชุนควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค ในขณะเดียวกันยังเล็งเห็นถึงศักยภาพในพื้นที่ดังกล่าว ที่จะขยายโอกาสด้านการศึกษาและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาตร์ด้านการเรียนการสอนปี 2555-2559 (21st Century Education) ของคณะสิ่งแวดล้อมฯ ที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาคอาเซียน โดยคณะสิ่งแวดล้อมฯ มีแผนที่จะนำพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ได้รับมอบจากบ้านปูฯ มาพัฒนาและจัดตั้งเป็น “ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการ ในภาคเหนือ” (ศูนย์ลำปาง) สำหรับเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัย และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นฐานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยน และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคต่อไป 

“ศูนย์ลำปางแห่งนี้ ถือเป็นศูนย์การศึกษาแห่งแรกในภาคเหนือของมหิดล ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสองสถาบันคือมหิดลและบ้านปูฯ ในการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในขณะที่ลำปางเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง การพักและกระจายสินค้า ตลอดจนอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งด้านพลังงาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมหิดลเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อชุมชน สังคม  สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นี้ “ ศ.นพ. รัชตะ กล่าว

© 2022 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.