By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ สนับสนุนกรมการปกครอง 1.35 ล้านบาท ตั้งศูนย์บริการข้อมูลอำเภออัจฉริยะ ณ ที่ว่าการอำเภอ และกิ่งอำเภอ 50 แห่ง นำระบบไอทีปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของภาครัฐแก่ประชาชน

บ้านปูฯ สนับสนุนกรมการปกครอง 1.35 ล้านบาท ตั้งศูนย์บริการข้อมูลอำเภออัจฉริยะ ณ ที่ว่าการอำเภอ และกิ่งอำเภอ 50 แห่ง นำระบบไอทีปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของภาครัฐแก่ประชาชน

กรุงเทพฯ 18 มีนาคม 2548 – บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน 1,350,000 บาท แก่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินโครงการจัดตั้ง “ศูนย์บริการข้อมูลอำเภออัจฉริยะ” ด้วยการใช้ระบบไอทีปรับปรุง คุณภาพการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอ และที่ว่าการกิ่งอำเภอ จำนวน 50 แห่ง ใน 3 จังหวัดภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ ลำพูน ลำปาง และพะเยา เพื่อให้ประชาชนสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางราชการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

“ศูนย์บริการข้อมูลอำเภออัจฉริยะ” เป็นโครงการหนึ่งของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร ณ ที่ว่าการอำเภอ และกิ่งอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสืบค้นหรือตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญๆ ด้วยตนเองผ่านคอมพิวเตอร์แบบจอสัมผัส (Touch Screen) ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของอำเภอ ข่าวสารทางราชการ ความรู้ทางวิชาการ และข้อมูลทั่วไปของท้องถิ่น เป็นต้น

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บ้านปูฯ มีความยินดีที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกรมการปกครอง ในการจัดตั้ง “ศูนย์บริการข้อมูลอำเภออัจฉริยะ” ให้แก่อำเภอ และ กิ่งอำเภอจำนวน 50 แห่งในครั้งนี้ เนื่องจาก บริษัทฯ เล็งเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงแล้ว ยังสอดคล้องกับแนวทางในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ”

“ บริษัทฯ หวังว่า การสนับสนุนโครงการ ”ศูนย์บริการข้อมูลอำเภออัจฉริยะ” ครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของกรมการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว จะช่วยสร้างโอกาสและศักยภาพในเชิงแข่งขันให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกันได้อีกทางหนึ่ง” นายชนินท์ กล่าวเสริม

นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า โครงการ “ศูนย์บริการข้อมูลอำเภออัจฉริยะ” เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยพัฒนาระบบการบริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้าน E-Government ของรัฐบาล โดยกรมการปกครองมีเป้าหมายให้ที่ว่าการอำเภอ และกิ่งอำเภอจำนวน 876 แห่งทั่วประเทศ มีคอมพิวเตอร์แบบจอสัมผัส สำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ใช้สืบค้นและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

อธิบดีกรมการปกครอง ยังเสริมอีกว่า เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ องค์กรภาครัฐประสบความสำเร็จในการให้บริการประชาชน อย่างไรก็ตาม ยังมีที่ว่าการอำเภอ และกิ่งอำเภอในจังหวัดห่างไกลอีกจำนวนมากที่ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการประชาชน ดังนั้นจึงนับเป็นสิ่งที่ดี ที่ภาคเอกชนอย่าง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญ และเห็นคุณค่าของการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม โดยให้การสนับสนุนโครงการนี้ของกรมการปกครอง ซึ่งจะทำให้โครงการนี้สามารถขยายผลได้อย่างรวดเร็ว และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

นอกเหนือจากการสนับสนุนโครงการจัดตั้ง “ศูนย์บริการข้อมูลอำเภออัจฉริยะ” แล้ว บ้านปูฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมไทย ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมมาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี เมื่อเร็วๆนี้ บ้านปูฯ ได้สนับสนุนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดทำเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม www.thaienvi.net เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมีกำหนดออนไลน์ต้นเดือนเมษายนปีนี้ นอกจากนั้น บ้านปูฯ ยังมอบทุนสนับสนุนโครงการ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน” ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาระบบไอทีของโรงเรียนในโครงการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

© 2022 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.