By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ ช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึกต่อเนื่อง ด้วยการมอบเงินกว่า 2.3 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโรงเรียน 5 แห่งใน จ.นครศรีธรรมราช

บ้านปูฯ ช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึกต่อเนื่อง ด้วยการมอบเงินกว่า 2.3 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโรงเรียน 5 แห่งใน จ.นครศรีธรรมราช

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก นำโดย นางอุดมลักษณ์ โอฬาร  ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ และนายวิสุทธ เอี่ยมอร่าม ผู้อำนวยการSupply Chain Management  มอบเงินกว่า 2.3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูโรงเรียน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางกระบือ โรงเรียนวัดบางตะพาน และโรงเรียนบ้านทวดทอง อ.เมือง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อ.ท่าศาลา และโรงเรียนวัดโทเอก อ.พรหมคีรี ใน จ.นครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้รับมอบ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 5 แห่ง รวมถึงคณะครู นักเรียน และผู้ร่วมงานเป็นสักขีพยาน

หลังจากที่บ้านปูฯ ได้ให้ความช่วยเหลือระยะเบื้องต้นโดยมอบฟูกนอนจำนวน 500 หลังแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา การมอบทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมแซมอาคารและครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนที่ได้รับเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึก เพื่อให้การเรียนการสอนของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่เยาวชนและบุคลากรของสถานศึกษาตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่เน้นสนับสนุนด้านการเรียนรู้ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะพัฒนาคนเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บ้านปูฯ ยังส่งทีมวิศวกรจิตอาสาผู้เชี่ยวชาญด้านการโยธาของทางบริษัทฯ ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนทั้ง 5 แห่งเป็นระยะ เพื่อติดตามผลการฟื้นฟูซ่อมแซมความเสียหายของอาคารต่างๆ และช่วยเป็นที่ปรึกษาให้แก่โรงเรียนตลอดระยะเวลาการฟื้นฟู

###

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ รวมไปถึงโครงการด้านสังคมของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.