By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ สนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

บ้านปูฯ สนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

30 กันยายน 2553 : ลำพูน — บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโรงเรียนในโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ. ลี้ จ. ลำพูน โดยมอบทุนสนับสนุนจำนวนประมาณ 2.3 ล้านบาท แก่โรงเรียน 6 แห่งใน 3 จังหวัดภาคเหนือ สำหรับพัฒนาอุปกรณ์และระบบการเรียนการสอน รวมทั้งศักยภาพบุคลากรครูและนักเรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในอุปถัมภ์ทั้ง 6 แห่ง รวมทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งจะก่อประโยชน์ให้แก่โรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา บ้านปูฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนพัฒนาการศึกษา การจัดอบรมครูและนักเรียนภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นจำนวนรวมกันกว่า 18 ล้านบาท

ภาพ 1: นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส– องค์กรสัมพันธ์ บมจ. บ้านปู (ซ้าย) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการมอบทุนสนับสนุนแก่ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสระ จังหวัดพะเยา (ขวา) โดยมี ดร. อรทัย มูลคำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กลาง) ร่วมเป็นสักขีพยาน

ภาพ 2: นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส– องค์กรสัมพันธ์ บมจ. บ้านปู (ตรงกลาง แถวหลัง) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการมอบทุนสนับสนุนแก่โรงเรียนในอุปถัมภ์ทั้ง 6 แห่ง โดยมี ดร. อรทัย มูลคำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และนายวุฒิพงศ์ จัตุรัตน์ นายอำเภอลี้ ผู้บริหารบริษัทบ้านปูฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ภาพ 3: นายธงชัย มาเกิด ผู้อำนวยการธุรกิจถ่านหิน ประเทศไทย บมจ. บ้านปู คณะผู้บริหารบริษัทบ้านปูฯ และผู้บริหารจากสพฐ. เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานและพัฒนาการของโรงเรียนในอุปถัมภ์ทั้ง 6 แห่ง หลังจากได้รับการสนับสนุนจากบริษัทบ้านปูฯ มาอย่างต่อเนื่อง

© 2021 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.