By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ ต่อยอดกิจกรรมสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู สู่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาและการเรียนรู้

บ้านปูฯ ต่อยอดกิจกรรมสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู สู่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาและการเรียนรู้

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมค่าย “สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู สร้างแรงบันดาลใจแด่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล” จำนวน 70 คน ระหว่างวันที่ 29 ถึง 31 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี ต่อยอดจุดแข็งของสโมสรฯ โดยการนำโค้ชและนักกีฬาจิตอาสาจากสโมสรฯ ที่มีศักยภาพ และประสบการณ์สูงทั้งการแข่งขันในประเทศและต่างประเทศ ไปช่วยพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส ฝึกฝนการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในพื้นที่

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู กล่าวว่า “กว่า 30 ปีในการดำเนินธุรกิจ บ้านปูฯยึดมั่นในปณิธานที่ว่าอุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้ง “คนดี” และ “คนเก่ง” ภายใต้แนวคิดที่ว่าการเรียนรู้จะเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาเยาวชนและชุมชนผ่านการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว”

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูดำเนินกิจกรรมสนับสนุนเยาวชนไทยที่มีศักยภาพด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสมาตั้งแต่ปี 2551 โดยเน้นฝึกทักษะทั้งด้านกีฬาและจริยธรรมให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและต่างประเทศแบบมืออาชีพได้ และในปีที่ 6 นี้ บ้านปูฯมีแนวคิดต่อยอดกิจกรรมการพัฒนานักกีฬาจากสโมสรฯไปสู่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครั้งแรกที่จังหวัดปัตตานี การจัดกิจกรรมค่ายตลอดระยะเวลา 3 วันนี้ เยาวชน 70 คนจากจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงคือยะลาและนราธิวาสจะมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสจากโค้ชและนักกีฬาสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูที่ผ่านการฝึกอบรมและมีผลงานดีเด่นในระดับนานาชาติ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมรับกับการเรียนรู้ในด้านอื่นๆ ไปด้วยแล้ว ยังช่วยหล่อหลอมให้เยาวชนมีวุฒิภาวะ รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัย ”

นางอุดมลักษณ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “บ้านปูฯเชื่อว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะไม่เพียงพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเท่านั้น แต่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสามารถต่อยอดการเรียนรู้ในครั้งนี้ไปสู่เส้นทางและเป้าหมายที่พวกเขาตั้งไว้ ไม่เพียงในด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน เยาวชนจะมีโอกาสพัฒนาชีวิตและการทำงานเป็นทีมด้วยสภาวะจิตใจที่แข็งแกร่ง สามารถปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีและมีความสุข ทั้งนี้บ้านปูฯ ยังมีแผนที่จะขยายกิจกรรมไปยังภาคอื่นๆ ในอนาคต”

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.