By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม 3” เปิดรับสมัครกิจการเพื่อสังคมจากเยาวชนทั่วประเทศแล้ววันนี้

โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม 3” เปิดรับสมัครกิจการเพื่อสังคมจากเยาวชนทั่วประเทศแล้ววันนี้

กรุงเทพฯ 16 พฤษภาคม 2556 – บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเวทีในการสร้าง “ผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่” ภายใต้โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม 3” หรือ “BANPU Champions for Change 3” ด้วยแนวคิด “30 กิจการเพื่อสังคมของคนรุ่นใหม่ ผนึกกำลัง สร้างเครือข่ายเพื่อสังคม” โดยเปิดรับสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี รวมกลุ่มกันไม่เกิน 4 คน จากทั่วประเทศ มาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม ด้วยการส่งโครงการในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในรูปแบบที่ตนเองสนใจ เพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม ศกนี้

ในปีนี้ “BANPU Champions for Change” ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่ 3 และจะเป็นปีที่โครงการฯ สนับสนุนกลุ่มเยาวชนให้ทดลองไอเดียกิจการเพื่อสังคมครบ 30 กิจการ ซึ่งสอดคล้องกับการครบรอบ 30 ปี ของบ้านปูฯ โดยเน้นกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างที่ปรึกษาอาสาสมัครกับกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับคัดเลือก รวมทั้งกิจการที่ได้รับการสนับสนุนในปีที่ผ่านๆ มา เพื่อให้เกิดพลังร่วมเครือข่ายที่เข้มแข็ง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการช่วยเหลือซึ่งกัน เพื่อสร้างเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

เยาวชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครได้ที่ โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม เลขที่ 444 โอลิมเปียไทย ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02 938 2636 อีเมล์ banpuchampions@gmail.com Facebook: www.facebook.com/banpuchampions

###

รายละเอียดเพิ่มเติม

“โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” หรือ Banpu Champions for Change เป็นหนึ่งในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ซีเอสอาร์) ระดับองค์กร ของ บมจ. บ้านปู ภายใต้แนวคิด “พลังความรู้…พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” ริเริ่มขึ้นในปี 2554 โดยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศได้นำเสนอและลงมือดำเนินกิจการเพื่อสังคม รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากการดำเนินกิจการเพื่อสังคมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง เรียนรู้การนำทักษะจากการดำเนินงานไปใช้และเรียนรู้ที่จะนำผลลัพธ์ทางการที่ได้บางส่วนกลับคืนสู่สังคมต่อไปในอนาคตอีกด้วย

กิจการเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน จะได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานในระยะแรกเป็นเวลา 3 เดือน โครงการละไม่เกิน 50,000 บาท และกิจการที่มีผลงานโดดเด่นจะได้รับทุนสนับสนุนต่อเนื่องอีก 6 เดือนในระยะที่สองจำนวนไม่เกิน 200,000 บาท โดยทุกกิจการจะได้รับการคำปรึกษา การพัฒนาศักยภาพ และเข้าร่วมเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับที่ปรึกษาและผู้ดำเนินกิจการเพื่อสังคมในรุ่นก่อนๆ

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.