By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างชาติเป็นคณะกรรมการบริษัท

บ้านปูฯ แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างชาติเป็นคณะกรรมการบริษัท

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่านเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก ประกอบด้วย

1. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง (กรรมการอิสระ) นักวิชาการเศรษฐศาสตร์ อดีตผู้แทนการค้าไทย และอดีตรองเลขาธิการอาเซียน ที่มีประสบการณ์อันยาวนานในเวทีการค้าระหว่างประเทศ
2. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ (กรรมการ) นักบริหารที่มีประสบการณ์อันยาวนานทางด้านธุรกิจน้ำตาล และพลังงานทดแทน
3. นาย Sudiarso Prasetio (กรรมการอิสระ) นักบริหารชาวอินโดนีเซีย ที่มีประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจเหมืองแร่ของอินโดนีเซีย

ทั้งนี้การแต่งตั้งบุคคลภายนอกทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีประสบการณ์อันหลากหลายเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบ้านปูฯในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นบริษัทพลังงานระหว่างประเทศของบ้านปูฯที่เน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทของบ้านปูฯภายใต้การนำของนายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด 12 คน

© 2022 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.