By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ เผย 5 สุดยอดกิจการเพื่อสังคมไฟแรง Banpu Champions for Change 8 พร้อมต่อยอดงานแฟร์ ‘Impact Day: พื้นที่แห่งโอกาสของคนรุ่นใหม่’ เป็นปีที่ 2

บ้านปูฯ เผย 5 สุดยอดกิจการเพื่อสังคมไฟแรง Banpu Champions for Change 8 พร้อมต่อยอดงานแฟร์ ‘Impact Day: พื้นที่แห่งโอกาสของคนรุ่นใหม่’ เป็นปีที่ 2


5 สุดยอดกิจการเพื่อสังคมชนะเลิศจากโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมปีที่ 8
(ซ้ายไปขวา)
นายเกรียงไกร บุญเหลือ กิจการเพื่อสังคม Vanta (วันทา) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ
นางสาวปิชญา ตะนอย กิจการเพื่อสังคม ก้อนฝ้าย (
Gonfai) ธุรกิจพัฒนาและจัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิตโดยกลุ่มชาวเขา
นายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
นางสาวยุจเรศ สมนา กิจการเพื่อสังคม Craft de Quarr (คราฟท์เดอคัวร์) ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากภูมิปัญญาและงานศิลปะพื้นเมือง
นายชนินทร์ ศรีสุมะ กิจการเพื่อสังคม Refill Station (รีฟิล สเตชั่น) ธุรกิจค้าปลีกที่มุ่งแก้ปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน และ
นายธวัชชัย อิงบุญมีสกุล กิจการเพื่อสังคม WEALTHI (เวลธ์ติ) ธุรกิจการเงินส่วนบุคคล ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้ารายย่อยที่มีรายได้น้อย

กรุงเทพฯ 26 พฤศจิกายน 2561 –  “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 8” หรือ Banpu Champions for Change (BC4C) 8 โดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และ สถาบัน ChangeFusion องค์กรไม่แสวงผลกำไร ใช้ระยะเวลากว่า 5 เดือน สำหรับการเฟ้นหากิจการเพื่อสังคมดีเด่น ล่าสุด ได้ประกาศ 5 กิจการเพื่อสังคมผู้ชนะในปีนี้ พร้อมมอบทุนสนับสนุนรวมกว่า 1.25 ล้านบาท เพื่อนำไปต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม และเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมอย่างยั่งยืน พร้อมสานต่องานแฟร์ด้านกิจการเพื่อสังคมของไทยอย่าง Impact Day: พื้นที่แห่งโอกาสของคนรุ่นใหม่ เป็นปีที่ 2 ให้ประชาชนทั่วไปและนักเรียนนักศึกษาได้รู้จัก ทำความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมมากขึ้น รวมทั้งจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวบรวมผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน เพื่อผนึกกำลังพัฒนาเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า   “ในปีนี้ นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ ‘โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมหรือ Banpu Champions for Change มีการเปลี่ยนแปลงและขยายผลอย่างเด่นชัด หนึ่งในนั้นคือการเปิดตัว SE.School (Social Enterprise School) แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมแห่งแรกในประเทศไทยในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ที่เปิดกว้างให้ทั้งประชาชนทั่วไป และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นด่านแรกที่ช่วยติดอาวุธความรู้พื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม ที่ผู้เข้าร่วมโครงการในปีนี้ก็ได้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มนี้มาก และยังช่วยให้พวกเขาสามารถคิดตกผลึกไอเดีย และถ่ายทอดแนวคิดกิจการเพื่อสังคมของตัวเองออกมาได้อย่างมีระบบและชัดเจน หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เข้าร่วมเวิร์คชอปต่าง ๆ ที่เน้นการพัฒนาและต่อยอดแผนการดำเนินธุรกิจ และการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้จริงอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดนี้นับว่าเป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมที่เข้มข้นขึ้นในปีนี้ ก่อนนำเสนอแผนการดำเนินงานและเป้าหมายธุรกิจต่อคณะกรรมการ จนได้มาซึ่ง 5 กิจการเพื่อสังคมดีเด่นที่จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”

สำหรับ 5 ทีมผู้ชนะ นอกจากจะได้รับทุนสนับสนุนต่อเนื่องรวมกว่า 1.25 ล้านบาทแล้ว ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม Sprint Workshop ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ทั้ง 5 ทีม สามารถค้นพบศักยภาพของตนเองและฝ่าฟันความท้าทายหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ซึ่งในเวิร์คชอปนี้ มีรุ่นพี่ BC4C จากหลากหลายรุ่น ได้แก่ A-chieve Ma:D  TP Packaging Solution และ Hand Up Network มาร่วมแชร์ประสบการณ์ ทั้งความสำเร็จ การฝ่าฟันอุปสรรค และการแก้ไขปัญหาเพื่อมุ่งสู่การเป็นกิจการเพื่อสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย

สำหรับ 5 ทีมผู้ชนะโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมปีที่ 8 หรือ Banpu Champions for Change 8 ได้แก่

  • ทีม Vanta (วันทา) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน ไปพร้อม ๆ กับการเพิ่มพื้นที่การปลูกต้นไม้ใหญ่ในชุมชน
  • ทีม Craft de Quarr (คราฟท์เดอคัวร์) ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากภูมิปัญญาและงานศิลปะพื้นเมือง มุ่งแก้ไขปัญหาการขาดผู้สืบทอดงานหัตถกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
  • ทีม ก้อนฝ้าย (Gonfai) ธุรกิจพัฒนาและจัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิตโดยกลุ่มชาวเขา มุ่งพัฒนาตลาดสำหรับสินค้าหัตถกรรมและสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงให้กับกลุ่มชาวเขา
  • ทีม Refill Station (รีฟิล สเตชั่น) ธุรกิจค้าปลีก ที่มุ่งแก้ปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าโดยไม่สร้างขยะด้วยการซื้อสินค้าแบบ refill นำบรรจุภัณฑ์มาเติมสินค้าเอง
  • ทีม WEALTHI (เวลธ์ติ) ธุรกิจการเงินส่วนบุคคล ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้ารายย่อยที่มีรายได้น้อย และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้

“ในปีนี้ โครงการฯ ยังสานต่อความสำเร็จของงานแฟร์ด้านกิจการเพื่อสังคมของไทยอย่าง Impact Day: พื้นที่แห่งโอกาสของคนรุ่นใหม่ เป็นปีที่ 2 เพื่อสนับสนุนให้กิจการเพื่อสังคมในโครงการฯ และกิจการเพื่อสังคมอื่น ๆ ทั่วประเทศ ได้มีพื้นที่ในการแนะนำกิจการและจำหน่ายสินค้าและบริการ ขณะเดียวกัน ประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจในกิจการเพื่อสังคม และนักเรียนนักศึกษาก็มีโอกาสศึกษาหาความรู้ด้านกิจการเพื่อสังคมจากผู้มีประสบการณ์ตรง ซึ่งถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ และอาจเป็นโอกาสในการเริ่มต้น ต่อยอด หรือพัฒนากิจการเพื่อสังคมของตนต่อไป”

“กิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นภายในงานยังมุ่งเชื่อมโยงคนร่วมอุดมการณ์ให้ได้พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์เพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็เพื่อขยายการตระหนักรู้ด้านกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สอดคล้องกับความเชื่อของบ้านปูฯ ที่ว่า พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” นางอุดมลักษณ์ กล่าวสรุป

โดยงาน Impact Day: พื้นที่แห่งโอกาสของคนรุ่นใหม่ จัดขึ้นในวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2561 มีกิจกรรมให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาร่วมสนุกสนานพร้อมได้สาระมากมาย ได้แก่ SE.School Talk & Share – “ล้มให้เป็น ลุกให้ได้” เสวนาถอดบทเรียนจากรุ่นพี่กิจการเพื่อสังคมจากโครงการฯ พร้อมเคล็ดลับการก้าวข้ามอุปสรรค SE.School Live Consultation – กิจกรรมที่เปิดให้ผู้ที่มีไอเดียกิจการเพื่อสังคม พูดคุยกับรุ่นพี่ศิษย์เก่าโครงการฯ ด้านการสร้างกิจการเพื่อสังคมรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นกันเอง Workshop by Social Enterprises – เวิร์คชอปงานคราฟท์ดี ๆ จากกิจการเพื่อสังคมในโครงการฯ Fashion for Change – แฟชั่นโชว์เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของวงการแฟชั่นในธีม “Ethical crafts : Crafts for All, All are Craft” ที่ผสานทักษะการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ กับวิถีชีวิตและฝีมือของชุมชนต่าง ๆ จากทั่วประเทศได้อย่างลงตัว และ ปิดท้ายด้วย BC4C Pitching Opportunity ที่เปลี่ยนเวทีให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสในการต่อยอดธุรกิจด้วยการนำเสนอแผนธุรกิจกับองค์กรและผู้สนับสนุนกิจการเพื่อสังคมต่าง ๆ

นายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “จากจำนวนผู้เข้าใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ SE.School มีผู้ที่อยู่นอกพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากถึงร้อยละ 44 นับว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจ ทำให้สถาบันฯ และ บ้านปูฯ ได้ตระหนักว่า กิจการเพื่อสังคม ยังคงเป็นอีกหนึ่งประเภทกิจการที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ และไม่ได้กระจุกตัวอยู่เฉพาะในกลุ่มคนเมืองเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เอง สถาบันจึงมั่นใจว่า การพัฒนา SE. School แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมอย่างไม่หยุดยั้ง การสานต่อตลาดนัดแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม Impact Day: พื้นที่แห่งโอกาสของคนรุ่นใหม่ เป็นปีที่ 2 ควบคู่ไปกับการดำเนินงาน ‘โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม’ หรือ Banpu Champions for Change อย่างต่อเนื่อง จะเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนที่สำคัญที่จะช่วยให้พวกเขากล้าก้าวออกมาเริ่มต้นกิจการเพื่อสังคมของตัวเอง และเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป”

สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี และรายละเอียดการเปิดรับสมัครโครงการ
พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมในปีที่ 9 ที่จะเริ่มในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก  www.facebook.com/banpuchampions

###

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.