By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ จ่ายเงินปันผลพิเศษ 5 บาทต่อหุ้น

บ้านปูฯ จ่ายเงินปันผลพิเศษ 5 บาทต่อหุ้น

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 คณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินปันผลพิเศษให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 5 บาท และเตรียมขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพื่อออกหุ้นกู้ล็อตใหม่ ในวงเงินประมาณ 5 พันล้านบาท

สำหรับกำหนดวันขึ้นเครื่องหมายรับสิทธิเงินปันผลคือ วันที่ 10 ตุลาคม 2548 และจะมีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 ตุลาคม 2548 การจ่ายเงินปันผลพิเศษในครั้งนี้ถือเป็นการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากเงินปันผลปกติที่มีการจ่ายปีละ 2 ครั้ง โดยในวันที่ 31 สิงหาคม 2548 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในงวดดังกล่าวนั้นพิจารณาจากผลประกอบการของธุรกิจในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2548

สำหรับเงินปันผลพิเศษที่จะจ่ายในครั้งนี้ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,358 ล้านบาท เป็นส่วนที่มาจากกำไรจากการขายธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความมั่นใจในความสามารถของบริษัทฯ ที่จะจ่ายเงินปันผลได้ในระดับที่ดี ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ และกำไรจากการขายเงินลงทุนที่มิใช่ธุรกิจหลัก ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ทำให้ความสามารถในการลงทุนของบริษัทฯ สูญเสียไป นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และมีกระแสเงินสดอย่างเพียงพอ ทำให้เรามีความมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุแผนการลงทุนตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งสามารถลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย การที่บริษัทฯ มีระดับหนี้สินสุทธิต่อทุนค่อนข้างต่ำ ทำให้เรามีช่องทางในการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้และการกู้ยืมประเภทอื่นมากขึ้น การออกหุ้นกู้ล็อตใหม่ของบริษัทฯ ถือเป็นก้าวแรกในการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น”

นายชนินท์กล่าวเสริมอีกว่า “บ้านปูฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ดี ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันนั้นอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ดังนั้น การระดมเงินทุนจากตลาดตราสารหนี้ในครั้งนี้จึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการที่จะทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ มูลค่าประมาณ 5 พันล้านบาทต่อไป”

© 2021 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.