By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ-ซิงเกอร์ จับมือช่วยคนไทย ให้เข้าถึงหน้ากากอนามัยคุณภาพดี 1.3 ล้านชิ้น ได้อย่างทั่วถึง

บ้านปูฯ-ซิงเกอร์ จับมือช่วยคนไทย ให้เข้าถึงหน้ากากอนามัยคุณภาพดี 1.3 ล้านชิ้น ได้อย่างทั่วถึง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนต่างตื่นตัวและเตรียมความพร้อมในการป้องกันตนเองและเจ้าหน้าที่ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว เริ่มต้นจากการจัดหาอุปกรณ์ในการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างหน้ากากอนามัยไว้ใช้อย่างเพียงพอ แม้จะเกิดสถานการณ์มานานเป็นเดือนแล้ว หน้ากากอนามัยยังคงเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยังคงมีผู้คนอีกจำนวนไม่น้อยที่เข้าไม่ถึงสินค้าพื้นฐานนี้ ด้วยข้อจำกัดบางประการ เช่น ราคาขายค่อนข้างสูง สินค้าขาดแคลน การกระจายสินค้าไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ เป็นต้น

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม มีเป้าหมายในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงเวลานี้จึงสั่งผลิตหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่นจำนวนทั้งสิ้น 1,500,000 ชิ้น เพื่อกระจายหน้ากากผ้าดังกล่าวซึ่งเป็นอุปกรณ์รักษาสุขอนามัยที่สำคัญไปถึงประชาชนทั่วไป โดยมี บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER รับเป็นช่องทางในการจำหน่ายหน้ากากผ้าคุณภาพดีจำนวน 1,300,000 ชิ้น ให้ไปถึงประชาชน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถหาซื้อหน้ากากอนามัยได้จากร้านค้าทั่วไป เนื่องจากสินค้าดังกล่าวยังคงอยู่ในสภาวะขาดแคลน เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ในการรักษาสุขอนามัยที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด และเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ประชาชนทุกคนรวมถึงคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจะต้องมีหน้ากากอนามัยชนิดผ้าไว้เป็นอุปกรณ์รักษาสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองในชีวิตประจำวัน จึงได้วางแผนสั่งผลิตหน้ากากผ้าที่มีคุณภาพเพื่อส่งให้ถึงมือคนไทยในทุกพื้นที่จำนวน 1,300,000 ชิ้น รวมทั้งยังบริจาคหน้ากากผ้าอีกจำนวน 200,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กรและมูลนิธิต่างๆ ดังนั้นการที่บ้านปูฯ ได้รับความร่วมมือจากซิงเกอร์ ช่วยให้เราสามารถกระจายหน้ากากผ้าคุณภาพดีให้ถึงมือคนไทยได้ใช้ป้องกันตนเองได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น ถือเป็นการช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้บริโภค ไปพร้อมๆ กัน รวมถึงมีส่วนในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสให้ลดลงจนสามารถผ่านพ้นไปได้ในที่สุด”

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ซิงเกอร์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการกระจายสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในช่วงเวลานี้ จึงได้เข้ามาเป็นหนึ่งจิ๊กซอว์สำคัญในการเป็นช่องทางส่งหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยวางแผนให้ตัวแทนขายของบริษัทเป็นสื่อกลางในการจำหน่ายหน้ากากผ้านาโนที่ผลิตในกระบวนการที่มีความสะอาดตามมาตรฐาน ทั้งนี้ ทางซิงเกอร์จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการจัดเก็บสินค้า การบริการการขายสินค้าทั้งหมด เพื่อให้ราคาหน้ากากอนามัยยังคงต่ำกว่าราคาทุนอย่างที่บ้านปูฯ ตั้งใจไว้ โดยบริษัทฯ จะจำหน่ายหน้ากากผ้านาโนนี้ผ่านตัวแทนขายของซิงเกอร์ที่มีกว่า 1,000 จุด ครอบคลุม 763 ตำบล ใน 475 อำเภอ ทั่วประเทศ เชื่อว่าจะสามารถกระจายหน้ากากผ้านาโนดังกล่าวสู่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างทั่วถึง”

ทั้งนี้ บ้านปูฯ และซิงเกอร์ตระหนักถึงความสำคัญของการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นอย่างดี จึงพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้โดยเร็วที่สุด

# # #

เกี่ยวกับบ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่
ธุรกิจแหล่งพลังงาน ธุรกิจผลิตพลังงาน และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.