By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ นำทีมฟุตบอลสโมสรราชบุรี มิตรผล เอฟซี เปิดคลินิกฟุตบอลสร้างยิ้มเยาวชนบ้านเขาสมอคอน

บ้านปูฯ นำทีมฟุตบอลสโมสรราชบุรี มิตรผล เอฟซี เปิดคลินิกฟุตบอลสร้างยิ้มเยาวชนบ้านเขาสมอคอน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นำโดย นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ นำทีมฟุตบอลสโมสรราชบุรี มิตรผล เอฟซี จัดกิจกรรม “คลินิกฟุตบอล” ให้แก่เยาวชนชุมชนบ้านเขาสมอคอนและหมู่บ้านใกล้เคียง ณ สนามกีฬา โรงเรียนวัดเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อเสริมทักษะด้านกีฬาให้เยาวชนได้เรียนรู้กันอย่างเข้มข้นและใกล้ชิดจากนักกีฬามืออาชีพ โดยมี นายเกษม ประภากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน  ผู้นำชุมชน และชาวบ้านชุมชนเขาสมอคอน ให้การต้อนรับและการสนับสนุนด้านการจัดเตรียมงานเป็นอย่างดี

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “บ้านปูฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนด้วยกีฬาและการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเฉพาะเยาวชนในท้องถิ่นต่างๆ ด้วยความเชื่อที่ว่าการเรียนรู้จะเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว การปลูกฝังและบ่มเพาะทักษะด้านกีฬาให้แก่เยาวชนเหล่านี้นอกจากเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้ความคิด  มีการวางแผน  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และที่สำคัญคือปลูกฝังความสามัคคีในหมู่คณะ  รู้แพ้ รู้ชนะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของผู้นำเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนบ้านเขาสมอคอนเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาชุมชนให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต”

กิจกรรม “คลินิกฟุตบอล” ในครั้งนี้มีเยาวชนอายุระหว่าง 8-20 ปี เข้าร่วมทั้งหมดกว่า 110 คน โดยมีโค้ชและนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทีมฟุตบอลสโมสรราชบุรี มิตรผล เอฟซี เป็นผู้ฝึกสอนทักษะต่างๆ  เช่น การเลี้ยงลูก การยิงประตู การเดาะบอล ฯลฯ และปิดท้ายด้วยการแข่งขันนัดกระชับมิตรระหว่างทีมนักฟุตบอลเยาวชนชุมชนบ้านเขาสมอคอนกับทีมสโมสรราชบุรี มิตรผล เอฟซี

นายเกษม ประภากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน กล่าวถึงความรู้สึกต่อกิจกรรม “คลินิกฟุตบอล” ว่า “ชุมชนบ้านเขาสมอคอนรู้สึกยินดีที่บ้านปูฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนผ่านคลินิกฟุตบอลในวันนี้  เป็นกิจกรรมที่รวมพลังสามประสานจากภาครัฐ ชุมชน และภาคเอกชน ซึ่งเป็นการมอบโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างถูกต้องจากนักเตะมืออาชีพที่มาช่วยฝึกสอนให้ถึงที่ สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาหันมาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและห่างไกลจากยาเสพติด ปลูกฝังความสามัคคีในหมู่เยาวชน นอกจากนี้ กิจกรรมนี้ยังฝึกให้เยาวชนได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ที่ไม่ใช่คนในชุมชนที่พวกเขาคุ้นเคย ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวและการสร้างเครือข่ายได้เป็นอย่างดี”

ตั้งแต่ต้นปี 2555 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนิน “โครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านเขาสมอคอน” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ตลอดจนพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน ผ่านการเชื่อมโยงองค์กรเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ในที่สุด

“การพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนในชุมชนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บ้านปูฯ นำความเชี่ยวชาญของทีมฟุตบอลสโมสรราชบุรี มิตรผล เอฟซี มาต่อยอดและถ่ายทอดเป็นความรู้และทักษะให้กับเยาวชนในชุมชนบ้านเขาสมอคอนและชุมชนใกล้เคียง การที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านเขาสมอคอนเข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งการตอบรับที่ดีในกิจกรรมคลินิกฟุตบอลในวันนี้ไม่ได้เกิดจากการสนับสนุนจากบ้านปูฯ เพียงลำพัง หากแต่อยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจและความมุ่งมั่นของผู้นำและชาวบ้านในชุมชนที่ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนของตัวเองด้วยเช่นกัน” นางอุดมลักษณ์ กล่าวปิดท้าย

© 2023 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.