By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ ผนึกกำลังมหิดลสานต่อ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” รุ่น 2 เน้นให้เด็กไทยเรียนรู้การใช้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามรอยพระบาทในหลวง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา

บ้านปูฯ ผนึกกำลังมหิดลสานต่อ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” รุ่น 2 เน้นให้เด็กไทยเรียนรู้การใช้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามรอยพระบาทในหลวง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศสานต่อการจัด “ค่ายเพาเวอร์กรีน” รุ่น 2 (The Power Green Camp 2) ในกลางเดือนตุลาคมปีนี้ เน้นให้เยาวชนไทยใช้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามรอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา ขณะนี้ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” รุ่น 2 กำลังเปิดรับสมัครเยาวชนทั่วประเทศที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ โดยให้ส่งเรียงความในหัวข้อ “การใช้วิทยาศาสตร์ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” พร้อมหลักฐานทางการศึกษาภายในวันที่ 20 กรกฎาคม ศกนี้

“ค่ายเพาเวอร์กรีน” ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม: เรียนรู้สู่การปฏิบัติ กลับมาพบกับน้องๆเยาวชนกันอีกครั้งหลังจาก “ค่ายเพาเวอร์กรีน” รุ่น 1 ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากกลุ่มเยาวชนผู้รักสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศโดยในปีนี้ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” รุ่น 2 ร่วมเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและนำความรู้มาประยุกต์ร่วมกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการเรียนรู้ทฤษฎีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียง และการได้ปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอันทันสมัยของมหิดล

“ในปีนี้ซึ่งเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง 80 พรรษาของในหลวง ทาง “ค่ายเพาเวอร์กรีน” จึงมุ่งเน้นให้เยาวชนชาวค่ายฯ ได้เรียนรู้การใช้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเราได้ทรงทำมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังได้เตรียมสอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในกิจกรรมต่าง ๆ ของค่ายฯ เราอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนในดานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งกระตุ้นให้เยาวชนมีความเข้าใจในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและสามารถนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป” รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” กล่าวถึงแนวทางการจัด “ค่ายเพาเวอร์กรีน” รุ่น 2 ในปีนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ กล่าวอีกว่า “ค่ายเพาเวอร์กรีน” มีหลักการและแนวทางในการจัดทำค่าย 3 ประการคือ หลักการแห่งการบูรณาการ หลักการการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และหลักการการสร้างพลังแห่งชีวิตและพลังแห่งจินตนาการ ซึ่งเมื่อนำหลักการทั้ง 3 ข้อ มารวมกับหลักสูตรและกิจกรรมที่ทางค่ายฯ จะจัดขึ้นสำหรับสมาชิก เชื่อว่าจะสามารถช่วยหล่อหลอมเยาวชนของ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ให้เป็นผู้ที่รู้จริง สามารถผสานความรู้ในทางทฤษฎีและการปฏิบัติจากการเรียนรู้และปฏิบัติจริงได้อย่างเหมาะสมลงตัว และสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ต่อไป

ด้านนางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” กล่าวเสริมว่าปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก เช่น ปัญหาโลกร้อน ปัญหามลพิษทั้งทางน้ำ ทางอากาศ และทางเสียง เป็นต้น ดังนั้น การให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จะมีส่วนช่วยพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีการคิด การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ “ในปีนี้ เยาวชนชาวค่าย “เพาเวอร์กรีน” รุ่น2 ยังจะได้เรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงผสมผสานไปกับการเรียนรู้ทางด้านวิชาการและการปฏิบัติ ซึ่งเราเชื่อว่าแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านจะทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการค่ายฯ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และตอกย้ำให้เยาวชนได้รู้จักอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป”

สำหรับเยาวชนที่ต้องการเข้าร่วม “ค่ายเพาเวอร์กรีน” รุ่น 2 จะต้องเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และเขียนเรียงความในหัวข้อ “การใช้วิทยาศาสตร์ตามรอยเท้าพ่อเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้เรียงความที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยรับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน และไม่ลอกเลียนมาจากผลงานของผู้อื่น หากเป็นผู้ที่เคยร่วมการแข่งขัน หรือทำโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมให้แนบสำเนาเอกสารมาด้วย โดยเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 70 คน จะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพาเวอร์กรีน เป็นเวลา 7 วัน ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยเยาวชนที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร และเรียงความได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 วงเล็บมุมซอง (ใบสมัครค่ายเพาเวอร์กรีน)โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.en.mahidol.ac.th/powergreen หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-441-5000 ต่อ 197, 127 หรืออีเมล์ powergreencamp@yahoo.co.th

© 2021 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.