By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ และมหิดลเปิดค่ายเพาเวอร์กรีน ปีที่ 11 สานต่อการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ณ เขาใหญ่ แหล่งมรดกโลก

บ้านปูฯ และมหิดลเปิดค่ายเพาเวอร์กรีน ปีที่ 11 สานต่อการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ณ เขาใหญ่ แหล่งมรดกโลก

กรุงเทพฯ 10 ตุลาคม 2559 – บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยนางอุดมลักษณ์ โอฬาร (แถวยืนด้านหน้า ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์  ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรศ.ดร. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ (แถวยืนด้านหน้า ที่ 3 จากขวา) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ในฐานะประธานโครงการฯ เปิด “ค่ายเพาเวอร์กรีน ปีที่ 11”ในหัวข้อ “การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กับการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน” โดยได้คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 70 คนจากทั่วประเทศให้เข้าร่วม สานต่อการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปีที่ 2 เน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทั้งในและนอกห้องเรียน เพิ่มพูนประสบการณ์ศึกษาธรรมชาติตลอดเส้นทางการเดินป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แหล่งมรดกโลกอันอุดมสมบูรณ์ของไทย พร้อมให้นักเรียนได้นำเสนอโครงงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของตนเอง เพื่อชิงทุนการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของค่าย “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม – เรียนรู้สู่การปฏิบัติ”

# # # # #

เกี่ยวกับ ค่ายเพาเวอร์กรีน 
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน”  (The Power Green Camp) ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเน้นให้เยาวชนรู้จักนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชน สร้างแกนนำและเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยกลุ่มเป้าหมายของค่าย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  สายวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปู
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย ดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร ใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” 
บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้”  เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน”  ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ

© 2021 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.