By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ ประกาศลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 4 แห่งในประเทศจีน

บ้านปูฯ ประกาศลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 4 แห่งในประเทศจีน

บ้านปูฯ ประกาศลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 4 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เพื่อสร้างความแข่งแกร่งทางธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศจีน ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจถ่านหินและธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญา กับ บริษัท Alliant Energy International Inc. (AEI) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Alliant Energy Corporation กลุ่มบริษัทสาธารณูปโภคของสหรัฐอเมริกา เพื่อถือครองหุ้นในบริษัทลูกของ AEI ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ คือ บริษัท Peak Pacific Investment Co. Ltd. (PPIC) และบริษัท Interstate Energy Corporation Pte. Ltd. (IEC) ในสัดส่วน ร้อยละ 90.9 และ ร้อยละ 100 ตามลำดับ โดยคิดเป็นมูลค่าการ ลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 84.3 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3,372 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 40 บาท)

จากการเข้าถือครองหุ้นใน PPIC และ IEC ของบ้านปูฯ ครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิ์ในการเข้าดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจำนวน 4 แห่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม เจิ้งติ้ง (Zhengding) และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมล่วนหนาน (Launnan) ในมณฑล เหอเป่ (Hebei) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โจวผิง (Zouping) ในมณฑลชานตง (Shandong) และ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม เปิ้งปู้ (Bengbu) ในมณฑลอันฮุย (Anhui) โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 4 แห่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้นประมาณ 279 เมกะวัตต์ และสามารถผลิตไอน้ำได้ชั่วโมงละ 1,000 ตัน (tph)

ทั้งนี้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะได้รับการส่งเสริมและการคุ้มครองจากกฎหมายที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โดยได้สิทธิการขายไอน้ำแต่เพียงผู้เดียวในเขตสัมปทาน ในขณะที่การไฟฟ้าท้องถิ่นจะต้องรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดในเขตนั้นๆ หากว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมผลิตไอน้ำได้ตามสัดส่วนที่กำหนด

“การตัดสินใจเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทั้ง 4 แห่งของบ้านปูฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นกลยุทธ์การขยายธุรกิจตามแนวภูมิศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศจีน ที่ได้ ตั้งเป้าหมายที่จะมีฐานการลงทุนในธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้าให้มีขนาดทัดเทียมกับฐานการผลิตใน ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียภายในปี 2551 ทั้งนี้เป็นไปตามแผนของบริษัทฯ ”นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บ้านปูฯ กล่าว

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทั้ง 4 แห่ง ที่ บ้านปูฯ เข้าไปลงทุนนี้ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ถ่านหินจากเหมืองในท้องถิ่นและมณฑลใกล้เคียงเป็นเชื้อเพลิง บ้านปูฯ ได้พยายามที่จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจถ่านหินและธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีนของบริษัทฯ อย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปลงทุนในแหล่งถ่านหินใหม่ๆ หรือในแหล่งถ่านหินที่มีอยู่เดิมในประเทศจีน

“ผมขอต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทั้ง 4 แห่งเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบ้านปูฯ โรงไฟฟ้าเหล่านี้ล้วนได้รับการยอมรับว่ามีการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานทั้งทางด้านการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นภารกิจที่บ้านปูฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือจะเป็นการเพิ่มความรู้และประสบการณ์การบริหารและการดำเนินงานในประเทศจีนให้แก่บ้านปูฯ ด้วย” นายชนินท์ กล่าวเสริม

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.