By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
โตแล้ว โตได้อีก! บ้านปูเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SE เพื่อพัฒนาความพร้อมกิจการในระยะขยายผล ในโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 11

โตแล้ว โตได้อีก! บ้านปูเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SE เพื่อพัฒนาความพร้อมกิจการในระยะขยายผล ในโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 11

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ สานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือกับ ChangeFusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินหน้าบ่มเพาะและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ผ่าน “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C” ในปีที่ 11 ของการดำเนินโครงการฯ โดยเพิ่มระดับความเข้มข้นของโครงการด้วย กระบวนการพัฒนาความพร้อมของกิจการในระยะขยายผล (Acceleration program) โปรแกรมพิเศษที่เปิดรับสมัครผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมเข้ามาร่วมพัฒนาความพร้อมของกิจการในระยะขยายผล นับเป็นการผนึกเครือข่ายของโครงการฯ ให้ผู้ประกอบการมีโอกาสในการพัฒนาข้อมูลนำเสนอกิจการ (Business profile) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และขยายพลังผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอแผนธุรกิจกับนักลงทุนหรือผู้สนับสนุนเพื่อขยายการเติบโตให้กับธุรกิจ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคมนี้

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาของโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม เรามุ่งมั่นบ่มเพาะกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ในระยะเริ่มต้นธุรกิจ และสร้างเครือข่าย SE ในประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่ง แต่เรายังคงมองเห็นปัญหาของกลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่อยู่ในระยะเริ่มสร้างรายได้หรืออยู่ระหว่างการสะสมทุน ด้วยองค์ความรู้ต่างๆ ที่ผู้ประกอบการเคยมีในช่วงเริ่มต้นธุรกิจนั้นเริ่มมีขีดจำกัดต่อการดำเนินงานในระยะขยายการเติบโตของธุรกิจ จึงเป็นที่มาของการริเริ่มกระบวนการพัฒนาความพร้อมของกิจการในระยะขยายผล หรือ Acceleration program เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในปีนี้ ภายใต้แนวคิด “Maximize the Impact – ผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE” ที่ขยายขอบเขตการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนกิจการ SE ในระยะขยายผล ให้ความช่วยเหลือที่จำเพาะและเหมาะสมกับตัวกิจการกลุ่มนี้มากขึ้นในเชิงเทคนิคและเสริมประสบการณ์ พร้อมสร้างโอกาสในการพบเจอกับองค์กรหรือกลุ่มนักลงทุนที่จะสนับสนุนกิจการเหล่านี้ต่อไป เพราะเราเชื่อในศักยภาพของกิจการเหล่านี้ว่าเมื่อสามารถสร้างการเติบโตขึ้นมาเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าระดับหนึ่งแล้ว พวกเขายังมีความพร้อมในการขยายธุรกิจเพื่อเติบโตและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมต่อได้อีก”

โดยผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมที่สนใจสมัครเข้าร่วม Acceleration Program ในโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) รุ่นที่ 11 ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่

  • เป็นกิจการเพื่อสังคมที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว
  • มีรายได้จากผลประกอบการในปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
  • มีความต้องการการสนับสนุน และ/หรือการระดมทุน มูลค่า 1-5 ล้านบาท (ไม่จำกัดรูปแบบว่าเป็นการระดมทุนในรูปแบบหุ้นหริอเงินกู้)
  • เป็นกิจการที่มีสัญชาติไทย และมีผลการดำเนินงานส่งผลประโยชน์แก่ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแก้ไขหรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • มีความมุ่งมั่นระยะยาวในการขยายการดำเนินงานของกิจการด้วยความยั่งยืนทางการเงิน (Innovation, Impact, Sustainability and Scalability)

ทางโครงการฯ จะทำการคัดเลือกผู้สมัครและสัมภาษณ์ขั้นต้น 10 กิจการ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อเฟ้นหา 6 กิจการ ที่จะได้รับโอกาสทำงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์การดำเนินงานและพัฒนาข้อมูลของกิจการ (Business profile) เพื่อความพร้อมสำหรับการระดมทุน  รวมถึงรับคำแนะนำเพื่อการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานที่จำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรตามความเหมาะสมกับกิจการนั้นๆ จากนั้นโครงการจะจัดให้แต่ละกิจการได้มีโอกาสพบกับนักลงทุนหรือผู้สนับสนุนที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมหรือประเด็นของแต่ละกิจการ เพื่อให้เกิดโอกาสของความร่วมมือในการสนับสนุนต่อไปในอนาคต

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/banpuchampions

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคมนี้

ดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://drive.google.com/drive/folders/1jKPTmW0RqqsjtQNDCUiyD3Yc1nETm-qO?usp=sharing

สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 087-075-4815 หรือ banpuchampions@gmail.com

###

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย สปป.ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”

บ้านปูเชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ

© 2022 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.