By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปู รุดปั้นผู้บริหารรุ่นใหม่สู่ “ผู้นำธุรกิจระดับนานาชาติ” เตรียมพร้อมสู่ทศวรรษใหม่ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม

บ้านปู รุดปั้นผู้บริหารรุ่นใหม่สู่ “ผู้นำธุรกิจระดับนานาชาติ” เตรียมพร้อมสู่ทศวรรษใหม่ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ปั้นผู้บริหารรุ่นใหม่ สร้างความพร้อมเพื่อขยายการเติบโตตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ผ่านการจัดโปรแกรม “การพัฒนาผู้นำธุรกิจระดับนานาชาติ” (International Business Leader Program: IBLP) รุ่นแรก โดยหน่วยงาน “Banpu Academy” ซึ่งมีผู้บริหารจากหน่วยธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมการอบรมกว่า 30 คน จากประเทศยุทธศาสตร์ทางธุรกิจที่สำคัญ หนุนเสริมทัพทีมบริหารเพื่อการเดินเกมธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านองค์กรยุคดิจิทัล (Banpu Transformation) และการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การผลักดันองค์กรให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องได้นั้น การพัฒนาศักยภาพ ‘คนบ้านปู’ ไปพร้อมๆ กันจะเข้ามาเป็นส่วนเติมเต็ม และมีส่วนสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจหรือ Banpu Ecosystem ให้สมบูรณ์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่บ้านปูยึดถือและดำเนินการมาตลอด 40 ปี นอกเหนือจากบทบาทการเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติแล้ว บ้านปูยังเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่สั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญไว้อย่างมากมายหลายแขนง จนกลายเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการบ่มเพาะและถ่ายทอดไปยังบุคลากรของเราอย่างต่อเนื่องรุ่นสู่รุ่น ผ่านการทำงานของหน่วยงาน ‘Banpu Academy’ เพื่อให้การส่งผ่านองค์ความรู้เหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดไปยังบุคลากร โดยเฉพาะผู้นำรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ โดยปัจจุบันมีหลักสูตรพัฒนาผู้นำในแต่ละปีจำนวน 4 หลักสูตร สำหรับในปีนี้ บ้านปูจึงได้ริเริ่มโปรแกรม “การพัฒนาผู้นำธุรกิจระดับนานาชาติ” (International Business Leader Program: IBLP) ขึ้น โดยคัดสรรผู้บริหารจากหน่วยธุรกิจของบ้านปูทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาเข้าร่วมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเป็นการติดอาวุธให้กับผู้นำรุ่นใหม่ และเตรียมความพร้อมให้พวกเขาได้กลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จในอนาคต”

โปรแกรม ‘การพัฒนาผู้นำธุรกิจระดับนานาชาติ’ หรือ ‘IBLP’ เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจากการรวบรวม  องค์ความรู้ที่บ้านปูสั่งสมมาอย่างยาวนาน ถ่ายทอดไปยังผู้นำรุ่นใหม่ โดยต่อยอดจากการพัฒนาซอฟต์สกิล (Soft Skill) ทั้งในการด้านการสร้างภาวะผู้นำ (Leadership) ตลอดจนการฝึกฝนและคอยให้คำปรึกษา (Coaching & Mentoring) สู่ความรู้ในธุรกิจพลังงานโดยใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง (Business Case) ทั้งจากประสบการณ์ อุปสรรค และความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับบ้านปูจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ วิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย หรือ ‘วิกฤตต้มยำกุ้ง ในปี 2540’ (Asian Financial Crisis) วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis), ความตกลงปารีส (Paris Agreement) และสถานการณ์โควิด-19 และวิกฤตความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน (Ukraine Crisis) โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด นอกจากจะทำให้ผู้บริหารรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านปูตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ยิ่งไปกว่านั้นกระบวนการเรียนรู้ในกรณีศึกษาจริงนี้ ยังช่วยให้พวกเขาเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพราะเรียนรู้จากการทำงานจริง และสามารถเสนอ   กลยุทธ์หากตนต้องจัดการปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นจริงแล้วนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้น และพร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อไป

นางสาวจรียา เชิดเกียรติศักดิ์ Head of Banpu Academy กล่าวว่า “บ้านปูได้สร้างสรรค์โปรแกรม IBLP ขึ้นเพื่อต่อยอดศักยภาพของผู้นำรุ่นใหม่ในองค์กรจากทุกหน่วยธุรกิจและในทุกประเทศที่บ้านปูเข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อยกระดับภาวะผู้นำและเสริมทักษะที่จำเป็นในการบริหารงาน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหารรุ่นใหม่พร้อมเผชิญกับทุกความท้าทายในอนาคต ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านขององค์กรในยุคดิจิทัล และช่วยกันผลักดันให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยในปีนี้เป็นการจัดโปรแกรม IBLP รุ่นที่ 1 มีผู้บริหารรุ่นใหม่จากหน่วยธุรกิจใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา รวมกว่า 30 คน เข้าร่วมโปรแกรมตลอดระยะเวลา 9 เดือนเต็ม ซึ่งนอกจากจะได้รับการฝึกฝนและได้รับองค์ความรู้อย่างเข้มข้นแล้ว โปรแกรมนี้ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้นำรุ่นใหม่เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันผ่านวัฒนธรรมแบบ “พี่สอนน้อง” ที่มีความใกล้ชิด รวมถึงสร้างคอมมูนิตี้แห่งการเรียนรู้ที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่กันและกันอีกด้วย”

“ทั้งนี้ บ้านปูมีความตั้งใจที่จะเป็นองค์กรซึ่งรวบรวมและบันทึกความรู้ที่มีความสำคัญทางธุรกิจไว้อย่างเป็นระบบ และส่งต่อความรู้นั้นถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อให้บ้านปูไม่เป็นเพียงองค์กรธุรกิจ แต่ยังเป็นสถาบันที่บ่มเพาะความรู้และศักยภาพของคนบ้านปู อันสะท้อนให้เห็นว่าความสำเร็จตลอด 40 ปีที่ผ่านมาและในทศวรรษต่อๆ ไปของบ้านปูล้วนมี “คน” เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร บนภารกิจส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คนอย่างยั่งยืน (Power a Better Living for All)” นางสมฤดี กล่าวทิ้งท้าย

###

เกี่ยวกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.