By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูเปิดรับสมัคร “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” รุ่น 11 พร้อมต่อยอดกิจกรรมภายใต้แนวทางผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE

บ้านปูเปิดรับสมัคร “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” รุ่น 11 พร้อมต่อยอดกิจกรรมภายใต้แนวทางผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE

 “อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนใช่หรือไม่

ยื่นแผนธุรกิจเพื่อสังคมของคุณมาที่โครงการ BC4C ภายในวันที่ 10 เม.ย. 65

แล้วมาร่วมพัฒนา ค้นหาสูตรแห่งความสำเร็จ และคว้าโอกาสเติบโตไปกับเรากันเลย!”

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ สานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือกับ ChangeFusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดโครงการบ่มเพาะและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C” รุ่นที่ 11 เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการหน้าใหม่ทั้งแบบรายบุคคลหรือรวมกลุ่มไม่เกิน 4 คน อายุระหว่าง 20-35 ปี จากทั่วประเทศ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 10 เมษายนนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก Banpu Champions for Change

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาของโครงการ Banpu Champions for Change (BC4C) ที่ได้บุกเบิกและบ่มเพาะเหล่ากิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) มาอย่างต่อเนื่อง เราตั้งข้อสังเกตว่ากิจการเหล่านี้จะประสบความสำเร็จได้อย่างยืนยาวนั้น ต้องอาศัยทั้งเรื่องของทักษะความรู้ที่นำไปปรับใช้กับการดำเนินกิจการจริงท่ามกลางปัจจัยท้าทายต่างๆ เครือข่ายที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตลอดจนเงินทุนสำหรับดำรงกิจการและขยายสเกลต่อไป ดังนั้น ในปี 2565 นี้ ภารกิจของบ้านปูและ Change Fusion จึงไม่ใช่เพียงดำเนินโครงการ BC4C ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 แต่จะเริ่มต่อยอดการเติบโตของ SE ที่มีศักยภาพในไทยให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างการเติบโตตามหลักความยั่งยืน (ESG principles) ของบ้านปู โดยการผนึกเครือข่าย ขยายพลังผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมให้ได้รับทักษะความรู้ เงินทุน และการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของรุ่นพี่รวมไปถึงเหล่าบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ เราเชื่อว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้พวกเขาสามารถต่อยอดไอเดีย สร้างกิจการเพื่อสังคมให้เติบโต ตลอดจนกระทั่งสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนพร้อมไปกับการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมในระยะยาวต่อไป”

สำหรับโครงการ BC4C รุ่นที่ 11 นี้ บ้านปูพร้อมดำเนินโครงการฯ ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ที่ผนวกเอาเทคโนโลยีการสื่อสารแบบออนไลน์มาใช้ในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด นอกจากการมอบเงินทุนสนับสนุนเพื่อการตั้งต้นกิจการแล้ว โครงการฯ ยังมุ่งเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมแนวความคิดการทำธุรกิจแบบผู้ประกอบการ การพัฒนาทักษะทางธุรกิจการสร้างและวัดผลกระทบทางสังคม และการนำความรู้ที่ได้รับไปทดลองลงมือทำจริง ตลอดจนการรับคำปรึกษาโดย Mentor และโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่าย SE โดยผู้ประกอบการเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมที่เป็นผลิตผลจากโครงการฯ ทั้ง 10 รุ่น ที่รวมกลุ่มกันอย่างแน่นแฟ้นและเข้มแข็ง และพร้อมกลับมาส่งต่อความรู้ สร้างประสบการณ์ และร่วมหาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ เติบโตไปด้วยกัน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการนำเสนอช่องทางการเรียนรู้ด้านการประกอบกิจการแก่สังคมในวงกว้าง ยังได้นำเสนอเว็บไซต์ SE School แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ของโครงการฯ ที่เปรียบเสมือนคลังความรู้ของเหล่าบรรดาผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม เพื่อให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของโครงการฯ ที่จะสร้างคลังความรู้และระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของกิจการเพื่อสังคม เพื่อสร้างสังคมคุณภาพไปด้วยกัน

โครงการ BC4C รุ่นที่ 11 จะคัดเลือกผู้สมัครในรอบแรกทั้งหมด 40 ทีมเข้าสู่การสัมภาษณ์กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคัดเหลือ 15 ทีมในรอบที่ 2 ที่จะได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปการพัฒนาแนวคิดรูปแบบธุรกิจและพัฒนาทักษะการนำเสนอแผนธุรกิจ ก่อนจะเข้าสู่การคัดเลือกในรอบที่ 3 ผ่านการเสนอแผนธุรกิจ ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ทั้ง 7 ทีมจะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 80,000 บาทเพื่อเริ่มต้นพัฒนาธุรกิจและทดสอบตลาดจริง โดย 3 ทีมที่โดดเด่นในเชิงธุรกิจและการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้ดีที่สุด จะได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนให้ดำเนินกิจการต่อเนื่องในระยะยาวอีกทีมละ 250,000 บาท รวมทุนสนับสนุนตลอดโครงการฯ มูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาท

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/banpuchampions

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 10 เมษายน 2565

ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://bit.ly/BC4C10

สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 087-075-4815 หรือ [email protected]

###

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย สปป.ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”

บ้านปูเชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.