By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องยานยนต์ไฟฟ้า มอบบอร์ดเกม ‘EV City – ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร’ ให้แก่ 30 สถาบันการศึกษา

บ้านปูส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องยานยนต์ไฟฟ้า มอบบอร์ดเกม ‘EV City – ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร’ ให้แก่ 30 สถาบันการศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ได้ส่งมอบบอร์ดเกม “EV City ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร” ให้แก่ 30 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้กับคนรุ่นใหม่ในรูปแบบที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ผ่านบอร์ดเกม โดยเกม ‘EV City – ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร’ เป็นการนำผลงานของทีม TU Next นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ชนะการแข่งขันการประกวดบอร์ดเกมในโครงการ “Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand 2021” ในหัวข้อ “Driving Thailand’s E-mobility” เดิน(บอร์ด)เกมขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย มาพัฒนาต่อยอดร่วมกับบอร์ดเกมไนท์ (Board Game Night) หรือ BGN โดยได้นำเรื่องราวของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผู้คนให้ความสนใจ ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบบอร์ดเกมที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย

บ้านปูมุ่งหวังว่า บอร์ดเกม EV City จะเป็นจุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจให้คนที่ได้เล่นเกม อยากมีส่วนร่วมในการผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ในอนาคต

 ###

เกี่ยวกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.