By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูสานต่อโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนทุน 1.2 ล้านบาท แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16

บ้านปูสานต่อโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนทุน 1.2 ล้านบาท แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ นำโดยนายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,200,000 บาท ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจํานวน 18 โรงเรียน โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกันนี้ยังมีตัวแทนผู้บริหารจากทั้ง 18 โรงเรียนเข้าร่วมพิธีรับมอบเงินสนับสนุนอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ซ้าย) และ นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (ขวา)

บ้านปูรับมอบโล่เกียรติคุณจากสำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา บ้านปูได้ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนช่วยเหลือแก่โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปรับการให้การสนับสนุนจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในปีนี้ บริษัทฯ เน้นสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

บรรยากาศพิธีมอบทุนสนับสนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วยความเชื่อที่ว่า “พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” บ้านปูจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา และได้ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนช่วยเหลือแก่โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 จวบจนปัจจุบัน มีโรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 179 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล มูลค่ารวมกว่า 21 ล้านบาท

###

เกี่ยวกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”

บ้านปูเชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูในทุกประเทศจึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.