By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูรับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award 2022”

บ้านปูรับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award 2022”

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ โดยนายจิรเมธ อัชชะ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – บริหารและพัฒนาองค์กร (ขวา) เข้ารับมอบรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award”  จากนายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ (ซ้าย) จากการประกาศรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์

บ้านปูดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืนที่ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, and Governance: ESG) มาตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษ การได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบ้านปูอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอย่างโปร่งใส ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจอันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการอย่างแท้จริง ทั้งนี้ บ้านปูยังคงมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter โดยเน้นให้สัดส่วนธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร พร้อมส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืนต่อไป (Smarter Energy for Sustainability)

รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC)  ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ หรือ ESG โดยพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ได้รับรางวัลจากข้อมูลความยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ อาทิ รายงานแห่งความยั่งยืนหรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมบูรณาการในรายงานประจำปี หรือรายงานในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นรูปเล่มรายงาน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยไม่ใช้แบบสำรวจข้อมูลหรือแบบสอบถามใดๆ เพิ่มเติม

สามารถติดตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบ้านปูได้ที่ www.banpu.com

###

เกี่ยวกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.