By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและขอนแก่น มอบถุงยังชีพกว่า 1,000 ครัวเรือน มูลค่ากว่า 600,000 บาท

บ้านปูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและขอนแก่น มอบถุงยังชีพกว่า 1,000 ครัวเรือน มูลค่ากว่า 600,000 บาท

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่นกว่า 1,000 ครัวเรือน รวมมูลค่า 602,730 บาท โดยนำถุงยังชีพดังกล่าวไปแจกจ่ายให้แก่ชุมชนในพื้นที่ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และพื้นที่โรงเรียนบ้านกงประชานุกูล อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา

ในช่วงที่ผ่านมา จากเหตุการณ์อุทกภัยและวาตภัยครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง บ้านปูให้ความสำคัญในการเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 14 ล้านบาท

# # #

เกี่ยวกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.