By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูช่วยผู้ประสบภัย ส่งมอบชุดธารน้ำใจฯ ผ่านกาชาด มูลค่า 5 ล้านบาท

บ้านปูช่วยผู้ประสบภัย ส่งมอบชุดธารน้ำใจฯ ผ่านกาชาด มูลค่า 5 ล้านบาท

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย มูลค่า 5 ล้านบาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมีแพทย์หญิง ช. เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการ (ขวา) และคุณเกียรติศักดิ์ ยันตะระประกรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ซ้าย)  เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ชุดธารน้ำใจฯ จะได้รับการส่งมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์อุทกภัย และวาตภัยในช่วงที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้กว่า 4,500 ครัวเรือน โดยในชุดธารน้ำใจฯ ประกอบด้วยสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ อาหาร น้ำ ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่ม

บ้านปูยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังว่าความช่วยเหลือจากเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

# # #

เกี่ยวกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2023 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.