By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

บ้านปู พร้อมสร้างโอกาสให้พนักงานเติบโต อย่างเปิดกว้างและสานฝันให้เป็นจริง

เรามุ่งมั่นพัฒนา “คน” ด้วยการร่วมมือกับสถาบันพัฒนาผู้บริหารชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่เน้นเสริมทักษะความเป็นผู้นำสำหรับพนักงานในทุกระดับ ตลอดจนปลูกฝังทักษะใหม่ที่จำเป็น และต่อยอดศักยภาพตามความถนัดของแต่ละบุคคล เพื่อปูทางสู่ความสำเร็จในอาชีพ

บ้านปู เปิดโอกาสให้พนักงานพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายในยุคที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมทั้งสนับสนุนการเติบโตในเส้นทางอาชีพของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านศักยภาพของบุคลากร และการสนับสนุนความคล่องตัวในการทำงาน จึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเสมอมา

การพัฒนาความแข็งแกร่งของศักยภาพบุคลากร

บ้านปู มุ่งมั่นพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงานในทุกระดับ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด (Lifelong Learning) โดยเน้นสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็น (Reskill) และพัฒนาทักษะเดิมให้แข็งแกร่ง (Upskill) เพื่อให้พนักงานบ้านปู มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (Speed of Change) และแข็งแรง เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งงานและทิศทางธุรกิจมากที่สุดโดยหลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรมพนักงานบ้านปู นั้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพตามความต้องการ (Selective Learning Program) และการพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น การพัฒนาภาวะผู้นำ (Banpu Leadership Program) และการพัฒนาทักษะความสามารถตามสายงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้สำหรับพนักงานในทุกประเทศ โดยมีนโยบายจัดสรรงบประมาณให้ปีละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงานทั้งหมด

นอกจากนี้ บ้านปู ยังเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้พัฒนาทักษะและความรู้ในระยะยาวด้วยการวางแผนความคล่องตัวในการทำงานตามลักษณะของธุรกิจ และแบบการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล(Individual Development Program: IDP) เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การเติบโตในเส้นทางอาชีพอย่างมั่นคง

การสนับสนุนความคล่องตัวในการทำงาน

บ้านปู เตรียมพนักงานให้พร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ อยู่เสมอ ผ่านการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่

• การหมุนเวียนงาน (Rotation)
• การทำงานข้ามสายงาน (Cross Funtional Working)
• การทำงานข้ามประเทศ (Cross Country Working)
• การมอบหมายงานระยะสั้นในต่างประเทศ (Overseas Assignment)

นอกจากนี้ บ้านปู ยังสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันที่องค์กรต้องพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมภายนอกอยู่เสมอ ดังนี้

• การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Global Human Resource Information System) การพัฒนาระบบข้อมูลพนักงานในทุกประเทศของบ้านปู ให้เชื่อมโยงกันได้ทั้งหมด (Single Source of Information) เพื่อสนับสนุนความคล่องตัวในการทำงานของพนักงานในระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น

• การพัฒนาโครงสร้างองค์กรเพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ (Effective Organization Structure) บ้านปู ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้มีสายบังคับบัญชาที่สั้น แต่แข็งแกร่ง โดยเน้นการกระจายอำนาจและเพิ่มโอกาสในการเติบโต ทำให้ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และพนักงานทุกระดับเข้าถึงกันได้ง่ายยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่ความคล่องตัวในการทำงาน และตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กรในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ เราได้ดำเนินการทบทวนและจัดตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญ (Key Management Position) ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจที่แข็งแรงและเติบโตอยู่ตลอดเวลา

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.