By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

บ้านปู ให้ความสำคัญกับประเด็นทางสังคม โดยดำเนินโครงการความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมทั้งการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทุกโครงการและกิจกรรมมุ่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบ้านปู มีดังนี้

โครงการด้านเยาวชน

ด้วยความเชื่อในพลังสร้างสรรค์และศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นวัยที่กล้าคิดและกล้าทำ บ้านปู จึงได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่มุ่งสนับสนุนให้เยาวชนพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อบ่มเพาะเยาวชนให้พร้อมเติบโตไปเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.