By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
ค่าย “เพาเวอร์กรีน” ปีที่ 13 เปิดรับนักเรียนมัธยมปลายใจรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมเข้าค่ายเรียนรู้ “ความหลากหลายทางชีวภาพ กับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” ผสมผสานการใช้ทักษะทางด้านศิลปะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างลงตัว

ค่าย “เพาเวอร์กรีน” ปีที่ 13 เปิดรับนักเรียนมัธยมปลายใจรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมเข้าค่ายเรียนรู้ “ความหลากหลายทางชีวภาพ กับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” ผสมผสานการใช้ทักษะทางด้านศิลปะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างลงตัว


“อยากใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์แต่ไม่รู้จะทำอะไรดี? หรืออยากลองออกไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ นอกห้องเรียนดูบ้าง เพื่อค้นหาความชอบของตัวเอง” หากสิ่งเหล่านี้แวบเข้ามาในความคิด โอกาสในการใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมที่ได้ทั้งความรู้ ค้นหาเส้นทางการศึกษาต่อ เพื่อนใหม่จากทั่วประเทศ และความสนุกสนานไปพร้อมๆ กันมาถึงแล้ว 

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” ปีที่ 13  โดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วในหัวข้อ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สายวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 70 คน เข้าร่วมค่ายฯ ระหว่างวันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2561 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซึ่งนอกจากเยาวชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเชิงทฤษฎีแล้ว ยังจะได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานที่ผสมผสานระหว่างทักษะทางด้านศิลปะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังประสบการณ์จากผู้ประกอบการหลากหลายธุรกิจที่สร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างสร้างสรรค์ และเดินทางไปเรียนรู้แนวคิดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนไปพร้อมๆ กับการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และผลิตผลท้องถิ่นจากชุมชนต้นแบบ ณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บ้านปูฯ เชื่อมั่นมาโดยตลอดว่า พลังความรู้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ค่ายเพาเวอร์กรีนเน้นพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ ให้เติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน และสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ โดยนำความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับจากค่ายฯ ไปต่อยอดและปรับใช้ได้จริงสอดคล้องกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในปีนี้เราเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมไปกับความมั่นคงของรากฐานทรัพยากรในประเทศ โดยแนวคิดของกิจกรรมมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการนำไปใช้ประโยชน์ เราต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากการต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิม อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างสังคมที่มีความสมดุลและมีความยั่งยืน”


น้องๆ เยาวชนร่วมเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในกิจกรรมเดินชมเส้นทางเดินธรรมชาติ

ภายใต้แนวคิดของค่ายเพาเวอร์กรีน “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม – เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” กิจกรรมที่เยาวชนทั้ง 70 คน จะได้เรียนรู้เริ่มตั้งแต่หลักสูตรในห้องเรียนจากทีมคณาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับความสำคัญ การอนุรักษ์ และการสร้างมูลค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อให้เข้าใจบทเรียนอย่างถ่องแท้ จากนั้นเยาวชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ หรือศิลปะผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ประกอบการจากหลากหลายธุรกิจ ควบคู่ไปกับการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  เวิร์คช็อปวาดภาพและถ่ายภาพ โดย
คุณโดม ประทุมทอง นักธรรมชาติวิทยา นักเขียนและช่างภาพด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินทางไปทัศนศึกษา เพื่อเรียนรู้การใช้ทรัพยากรทางชีวภาพในเชิงพาณิชย์กับเจ้าของกิจการในพื้นที่ ตลอดจนเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์แบบเจาะลึกกับชาวสวน ณ ตลาดสุขใจ และโรงเรียนชาวสวนอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จากนั้นเดินทางต่อไปยังป่าชุมชน ตำบลลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนที่นำความหลากหลายทางชีวภาพไปต่อยอดสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และในช่วงท้ายของค่ายฯ เยาวชนจะได้ลุ้นชิงทุนการศึกษารวมกว่า 30,000 บาท จากการประกวดโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งโอกาสไปทัศนศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ


บรรยากาศความสนุกสนานระหว่างกิจกรรมการนำเสนอโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สำหรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.powergreencamp.com และส่งใบสมัครเรียงความด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือ ส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที ในหัวข้อดังกล่าว พร้อมเอกสารอื่น ๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียดเกณฑ์การสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม พร้อมติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ของ ค่าย “เพาเวอร์กรีน” รุ่นที่ 13 ได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/powergreencamp หรือโทร. 0 2441 5000 ต่อ 2112


ความประทับใจของน้องๆ เยาวชนค่ายเพาเวอร์กรีน รุ่นที่ 12

# # #

เกี่ยวกับ ค่ายเพาเวอร์กรีน
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน”  (The Power Green Camp) ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ภายใต้แนวคิดที่ว่า “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม – เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเน้นให้เยาวชนรู้จักนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชน สร้างแกนนำและเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยกลุ่มเป้าหมายของค่ายฯ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  สายวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ

© 2022 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.