By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 คะแนนสูงสุดครบ 3 มิติ: เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืน

บ้านปูฯ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 คะแนนสูงสุดครบ 3 มิติ: เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ติดต่อกัน 6 ปี โดยในปี 2019 นี้ บริษัทฯ ยังคงรักษาสถานะผู้นำในกลุ่มพลังงานถ่านหินและพลังงานเพื่อการใช้งาน (Coal and Consumable Fuels) ได้อย่างต่อเนื่องจากการประเมินของ RobecoSAM ผู้จัดและประเมินมาตรฐานการตรวจวัดศักยภาพความยั่งยืนขององค์กรในระดับโลก อีกทั้งได้รับคะแนนประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงสุดใน 3 มิติ ประกอบด้วย เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นและความสำเร็จของบ้านปูฯ ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance: ESG)

Manjit Jus, Head of ESG Ratings ของ RobecoSAM กล่าวว่า “เราขอแสดงความยินดีกับบ้านปูฯ ที่ได้รับคัดเลือกอยู่ในดัชนี DJSI กลุ่มตลาดเกิดใหม่ ถือเป็นอีกครั้งที่ RobecoSAM ได้ยกระดับการประเมินความยั่งยืนของบริษัท โดยคัดเลือกบริษัทที่เหมาะสมที่สุดที่พร้อมรับมือกับความท้าทายและโอกาสด้านความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในปีนี้ซึ่งเป็นวาระครบรอบปีที่ 20 ของ DJSI มีบริษัทให้ความสนใจเข้าร่วมการประเมินเป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นว่า DJSI มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการชี้วัดและพัฒนาการดำเนินงานด้าน ESG ให้ก้าวหน้าต่อไป”

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เผยว่า “บ้านปูฯ พร้อมขานรับกระแสของโลกทั้งการลงทุนที่ยั่งยืนและรายงานด้าน ESG ปรัชญาที่เรายึดถือมาตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ คือ การสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียด้วยการใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม ลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และปฏิบัติงานด้วยหลักบรรษัทภิบาล คะแนนที่บริษัทฯ ได้รับการประเมินจาก DJSI ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญถึงผลการดำเนินงานตามหลักความยั่งยืนของเรา ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบ้านปูฯ สิ่งสำคัญอันดับต้นคือการพัฒนาการดำเนินงานด้าน ESG ให้ดียิ่งขึ้น และการก้าวข้ามสู่อนาคตด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่จะมอบผลตอบแทนให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

การได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก DJSI เป็นปีที่ 6 นี้ แสดงให้เห็นศักยภาพของบ้านปูฯ ในการดำเนินธุรกิจที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างแท้จริง ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจและผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาว พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจร (Integrated Energy Solutions) แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

# # #

เกี่ยวกับบ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม สำหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 8,518 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 64 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

© 2022 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.