By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ รายงานครึ่งปีแรก 2554 กำไรสุทธิเพิ่ม

บ้านปูฯ รายงานครึ่งปีแรก 2554 กำไรสุทธิเพิ่ม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รายงานผลประกอบการครึ่งปีแรก ประจำปี 2554 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นผลจากปริมาณขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อ Centennial Coal ในประเทศออสเตรเลีย และราคาขายถ่านหินเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น คาดผลประกอบการในช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะยังทรงตัวอยู่ในระดับที่ดี

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าในครึ่งปีแรก 2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 12,324 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ประกอบด้วยกำไรจากธุรกิจถ่านหินจำนวน 11,546 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 94 ของกำไรสุทธิ) และธุรกิจไฟฟ้าจำนวน 778 ล้านบาท (หรือร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิ) ซึ่งกำไรสุทธิที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการจำหน่ายเงินลงทุนในเหมืองถ่านหินต้าหนิง ประเทศจีน (จำนวน 6,307 ล้านบาท) ในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา และกำไรจากธุรกิจถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปริมาณและราคาขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในครึ่งปีแรกที่ผ่านมาปริมาณขายถ่านหินมีจำนวน 18 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.5 ล้านตัน หรือร้อยละ 56.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งมาจากธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 10.62 ล้านตัน และออสเตรเลียมีจำนวน 7.36 ล้านตัน ในขณะที่ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกัน

“ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยจากแหล่งผลิตในประเทศอินโดนีเซียในครึ่งปีแรกปรับตัวสูงขึ้นเป็น 91.94เหรียญสหรัฐต่อตัน จาก 72.02 เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นผลจากราคาถ่านหินในตลาดภูมิภาคที่ปรับตัวสูงขึ้น และจากปริมาณและราคาขายที่เพิ่มขึ้น จึงคาดว่ากำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปีนี้จะสูงกว่าปีที่แล้ว” นายชนินท์กล่าว

ในครึ่งปีแรก 2554 ที่ผ่านมา บ้านปูฯ มีรายได้จากการขายรวมจำนวน 49,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18,975 ล้านบาท หรือร้อยละ 63 จากครึ่งแรกของปีก่อนหน้า แบ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายถ่านหินจำนวน 46,303 ล้านบาท หรือร้อยละ 94 ของรายได้จากการขายรวม ประกอบด้วยรายได้จากการจำหน่ายถ่านหินจากแหล่งผลิตในอินโดนีเซีย จำนวน 30,223.5 ล้านบาท ออสเตรเลียจำนวน 16,063 ล้านบาท และไทย จำนวน 16.2 ล้านบาท ส่วนรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 3 แห่งในประเทศจีน และรายได้อื่นๆ มีจำนวน 2,763 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของยอดขายรวม

“ธุรกิจไฟฟ้าในครึ่งปีแรกมีผลกำไรที่ลดลง โดยส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มีจำนวน 1,165 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 35 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากราคารับซื้อไฟฟ้าในปีนี้ปรับลดลงตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 81 ล้านบาท ในขณะเดียวกันโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 3 แห่งในประเทศจีนรายงานกำไรสุทธิจำนวน 186 ล้านบาท” นายชนินท์ กล่าวเพิ่มเติม

ส่วนผลประกอบการในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ คาดว่าน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมา เนื่องจากแหล่งผลิตในอินโดนีเซียจะสามารถดำเนินการผลิตถ่านหินได้มากขึ้นเนื่องจากเข้าสู่ฤดูแล้ง นอกจากนี้คาดว่าราคาขายถ่านหินเฉลี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันอยู่ในระดับที่มากกว่า 95 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยคาดว่ารายได้จากการขายรวมในปีนี้จะมากกว่า 90,000 ล้านบาท

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานแห่งเอเชียที่มีความฉับไว ดำเนินธุรกิจถ่านหินและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีฐานธุรกิจใน 4 ประเทศหลัก คือ ไทย อินโดนีเซีย จีน และออสเตรเลีย สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีสินทรัพย์รวม 205,806 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และมีหนี้สินรวม 125,162 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,099 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สำหรับอัตราหนี้สินสุทธิต่อทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เท่ากับ 0.73 เท่า เทียบกับ 1.06 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) เท่ากับ 45.35 บาทต่อหุ้น เทียบกับ 23.82 บาทต่อหุ้นในครึ่งปีแรกของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ บริษัทฯ มีปริมาณสำรองถ่านหินทั้งหมด 902.07 ล้านตัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เพิ่มขึ้น 310.25 ล้านตันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

© 2021 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.