By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ นำโค้ชแดนมังกรติวเข้มนักตบลูกเด้งต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

บ้านปูฯ นำโค้ชแดนมังกรติวเข้มนักตบลูกเด้งต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

12 ต.ค. 2554: สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู นำโค้ชจีนฝึกเข้มนักกีฬาลูกเด้ง ในค่าย “ติวเพิ่ม เติมพลัง 2” ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ในระหว่างวันที่ 10 – 23 ตุลาคม 2554 ณ อาคารกีฬา มหาวิทยาลัยชินวัตร จ.ปทุมธานี ค่าย “ติวเพิ่ม เติมพลัง” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของสโมสรฯ เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้ผ่านการถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้ก้าวสู่ระดับสากลต่อไป

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.