By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ สนับสนุนที่ดิน ระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และเครื่องออกกำลังกาย แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสระและโรงเรียนบ้านสระ จ.พะเยา รวมมูลค่า 13.9 ล้านบาท

บ้านปูฯ สนับสนุนที่ดิน ระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และเครื่องออกกำลังกาย แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสระและโรงเรียนบ้านสระ จ.พะเยา รวมมูลค่า 13.9 ล้านบาท

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน นำโดยนายจิรเมธ อัชชะ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-บริหารและพัฒนาองค์กร นางอุดมลักษณ์ โอฬาร (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน มอบที่ดินเอกสารสิทธิ์ ระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ เงินสนับสนุนค่าก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กสำหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พร้อมเครื่องออกกำลังกาย มูลค่ารวมทั้งสิ้น 13,898,536 บาท ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระและโรงเรียนบ้านสระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โดยมีนายสังคม สืบแสน (กลาง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ และดร.จักรพันธ์ ภาชนะ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านสระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา พร้อมนายฉลอง โมกศิริ (ที่ 3 จากซ้าย) เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงม่วน ร่วมเป็นสักขีพยาน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบ้านปูฯ ให้ความสำคัญต่อการเป็นองค์กรพลเมืองที่ดี มุ่งสร้างความเจริญและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนด้วยการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนโดยรอบในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค สาธารณสุข เป็นต้น และแม้บริษัทฯ ได้ยุติการดำเนินธุรกิจในบางพื้นที่ไปแล้วก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังสนับสนุนการสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

# # #

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย สปป.ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.