By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ มอบทุนสนับสนุนการเรียนรู้แบบบูรณาการต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

บ้านปูฯ มอบทุนสนับสนุนการเรียนรู้แบบบูรณาการต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

8 สิงหาคม 2554: โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ จ.ลำพูน – บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มอบทุนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเด็กและเยาวชนใน 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ลำพูน ลำปาง และพะเยา โดยปีนี้ได้ให้ทุนสนับสนุนประมาณ 2.6 ล้านบาทแก่โรงเรียน 6 แห่งภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนรวมทั้งครูผู้สอน ตลอดจนพัฒนาโรงเรียนในอุปถัมภ์ทั้ง 6 แห่งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา บมจ.บ้านปู ได้มอบทุนสนับสนุนรวมกว่า 24 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบบูรณาการใน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาอุปกรณ์และระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน, การเสริมสร้างศักยภาพของครู ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่กระตุ้นให้เด็กนักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนในอุปถัมภ์มีพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้น

ภาพบนสุด: นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บ้านปู (ที่ 4 จากขวา) มอบทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2554 แก่ผู้บริหารของโรงเรียนในอุปถัมภ์ทั้ง 6 แห่ง (ได้แก่ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โรงเรียนแม่ทะวิทยา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จังหวัดลำปาง โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม และโรงเรียนบ้านสระ จังหวัดพะเยา) โดยมี ดร.ปัญญา แก้วกียูร ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยาน

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.