By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูฯ ชี้แจงกรณีคดีหงสา

บ้านปูฯ ชี้แจงกรณีคดีหงสา

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ไม่ตั้งสำรองกรณีศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายคดีแพ่งที่นายศิวะ งานทวี และกลุ่มบริษัทของนายศิวะเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บ้านปูฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งผู้บริหาร

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ้านปูฯ เปิดเผยว่า สาเหตุที่บ้านปูฯ ไม่ตั้งสำรองในกรณีนี้เป็นความเห็นที่สอดคล้องกันของทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ ที่ปรึกษากฎหมายที่ได้ยืนยันหนักแน่นถึงข้อต่อสู้ทั้งในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและได้ให้ความเห็นว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีเหตุที่จะต้องรับผิดชำระค่าข้อมูลค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายตลอดจนค่าเสียโอกาสในโครงการหงสาเดิมที่โจทก์ได้ศึกษาไว้ ซึ่งรัฐบาลลาวได้ยกเลิกสัญญาดังกล่าวไปก่อนหน้านี้

“จากการพิจารณาคำพิพากษาคดีนี้อย่างถี่ถ้วน และรอบคอบในทุกประเด็น เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรในการตัดสินใจ และจากผลการพิจารณาตามข้อมูล หลักฐาน และข้อเท็จจริงทั้งหมดรวมทั้งความเห็นจากที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทฯ จะทำการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแพ่งต่อไป โดยเชื่อมั่นในเหตุผล และความหนักแน่นของข้อต่อสู้ทั้งในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่ตั้งสำรองสำหรับค่าเสียหายตามคำพิพากษาคดีดังกล่าวในงบการเงิน” นายชนินท์ กล่าวชี้แจงในรายละเอียด

นายชนินท์ กล่าวยืนยันว่าตลอดระยะเวลา 30 ปีในการดำเนินธุรกิจ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถขยายธุรกิจไปในหลายประเทศ ได้รับการยอมรับ และเชื่อถือจากนานาชาติ นานาสถาบัน ตลอดจนนักลงทุน ทั้งทางด้านปรัชญา วิธีการ และผลของการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนผลงานด้านบรรษัทภิบาล ความโปร่งใส และความสามารถในการบริหาร ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้วิธีการอันไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม หรือความไม่สุจริตเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

“โครงการหงสาเป็นโครงการระหว่างประเทศที่ บริษัทฯ ได้ใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาและพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดี และอยู่ในระดับที่น่าพอใจ นอกจากนี้ยังเป็นโครงการนี้เป็นโครงการที่บ้านปูฯ ให้ความสำคัญ เนื่องจากเมื่อโครงการสำเร็จลุล่วงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทั้งประเทศไทย และ สปป.ลาว โดยเฉพาะในเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า” นายชนินท์กล่าวปิดท้าย

© 2023 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.