By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
BANPU เปิดจองหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม 6-17 ก.ย. พร้อมรับสิทธิ์วอแรนต์ BANPU-W4 และ BANPU-W5 รองรับการเติบโต ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter

BANPU เปิดจองหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม 6-17 ก.ย. พร้อมรับสิทธิ์วอแรนต์ BANPU-W4 และ BANPU-W5 รองรับการเติบโต ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ พร้อมเปิดจองหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ระหว่างวันที่ 6-17 กันยายน 2564 เวลา 8.30 – 16.00 น. (รวมทั้งสิ้น 10 วันทำการ) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นบ้านปูที่จะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ต้องถือครองหุ้นบ้านปูก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 หรือภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ บ้านปูได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน หรือจำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 5 บาท พร้อมรับสิทธิ์วอแรนต์ 2 รุ่นคือ BANPU-W4 (อายุ 1 ปี) ซึ่งจัดสรรจำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย และ BANPU-W5 (อายุ 2 ปี) จัดสรรจำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิของแต่ละรุ่น โดยมีราคาใช้สิทธิในแต่ละรุ่นที่ 5 บาทต่อหุ้น และ 7.5 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเติบโตแบบก้าวกระโดดตามกลยุทธ์ Greener & Smarter เสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเพิ่มความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทในการขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Banpu Transformation) ผ่านการลงทุนและพัฒนาโครงการต่างๆ โดยเน้นการลงทุนในสินทรัพย์พลังงานที่สะอาดขึ้น และสร้างกระแสเงินสดได้ทันที เช่น การลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ที่มีแผนมุ่งสร้างประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมมองหาโอกาสต่อยอดการลงทุนจากแหล่งก๊าซไปยังธุรกิจกลางน้ำ และปลายน้ำ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดแห่งใหม่ในประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเดินหน้าขยายธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานให้สอดคล้องกับเทรนด์ด้านพลังงานใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศบ้านปูให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานในอนาคต ทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่มีส่วนได้เสียของบ้านปูทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น สังคม พนักงาน และทุกคนที่เกี่ยวข้องนั้น จะได้รับผลประโยชน์ และผลตอบแทนที่ยั่งยืนไปด้วยกัน”

ปัจจุบัน บ้านปูยังคงเดินหน้าเปลี่ยนผ่านองค์กร (Banpu Transformation) อย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์พลังงานแห่งโลกอนาคต และหลัก ESG บริษัทฯ จึงได้นำกระบวนการ Digital Transformation ซึ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการขยายพอร์ตฟอลิโอพลังงานสะอาด เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวล้ำนำหน้าและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งยังนำความรู้และความเชี่ยวชาญจากทรัพยากรบุคคลในแต่ละประเทศ มาปรับใช้ในการต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินทรัพย์ต่างๆ และสร้างโอกาสการเติบโตธุรกิจใหม่ๆ ด้วยเป้าหมาย EBITDA จากธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึ้นมากกว่า 50% และเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้า 6,100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568

ผู้ถือหุ้นบ้านปูที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน สามารถจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ของวันที่ 6 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 10 กันยายน 2564 และ วันที่ 13 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 17 กันยายน 2564 สำหรับผู้ถือหุ้นในต่างจังหวัด สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มช่องทางการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผ่านระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.banpu.com/agm_egm/rights-offering-package/?lang=th

 

###

เกี่ยวกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.