By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปู ติดอันดับ DJSI ต่อเนื่องปีที่ 9 ยืนหยัดความเป็นผู้นำในการส่งมอบ “อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน”

บ้านปู ติดอันดับ DJSI ต่อเนื่องปีที่ 9 ยืนหยัดความเป็นผู้นำในการส่งมอบ “อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน”

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานถ่านหินและพลังงานเพื่อการใช้งาน (Coal and Consumable Fuels) อีกทั้งได้รับคะแนนประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงสุดใน 3 มิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ สะท้อนภาพการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG และตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการส่งมอบ “อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability)”

ในปีนี้ นอกจากบ้านปูจะได้คะแนนรวมผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นแล้ว ยังได้คะแนนด้านผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับเป้าหมาย (Environmental Eco-efficiency) การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development)  แนวปฏิบัติการใช้แรงงาน (Labor Practices) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety) และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในพันธสัญญาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

คะแนนที่เพิ่มขึ้นในด้านผลดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับเป้าหมาย เป็นผลจากการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายในการลดอัตราการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และปริมาณของเสียจากการดำเนินธุรกิจ  ในด้านการพัฒนาทุนมนุษย์และแนวปฏิบัติการใช้แรงงาน เป็นผลจากการพัฒนาพนักงานเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อธุรกิจ และการประกาศนโยบายใหม่ของบริษัทฯ เรื่องการเลือกไม่ปฏิบัติและการล่วงละเมิด โดยสร้างบรรยากาศในการทํางานให้มีความเคารพซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และไม่เกิดการล่วงละเมิดและการคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการเปิดเผยอัตราส่วนค่าตอบแทนของพนักงานชายต่อพนักงานหญิงแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกัน

สำหรับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีการดำเนินนโยบายที่ชัดเจนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย พร้อมระบบการจัดการที่เข้มงวด เพื่อดูแลพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ ให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัย โดยมีเป้าหมาย “3 Zeros”  คือ Zero Incidents ไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น  Zero Repeats ไม่เกิดอุบัติการณ์ซ้ำ  และ Zero Compromise ไม่ย่อหย่อนในมาตรฐานด้านความปลอดภัย ในขณะที่ด้าน Cyber Security บ้านปูได้ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศในตำแหน่ง Global Information Security Officer อย่างเป็นทางการ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับการรับรอง ISO 27001 Information Security Management ตอกย้ำประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี ในการดำเนินธุรกิจของบ้านปูจนสามารถเติบโตในระดับนานาชาติ ปณิธานที่เรายึดมั่นตั้งแต่วันแรกคือ “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” จึงรู้สึกภาคภูมิใจที่บ้านปูได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ความสำเร็จนี้สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter โดยคำนึงถึงหลัก ESG ในทุกกระบวนการทำงานและในทุกภาคส่วนขององค์กร เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม”

การดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ESG ของบ้านปู มีความชัดเจนทั้งในแผนงานและเป้าหมายในแต่ละมิติ ในด้านสิ่งแวดล้อม (E) : มุ่งเน้นการขยายพอร์ตธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงาน โดยวางเป้าหมายว่าภายในปี 2568 EBITDA มากกว่าร้อยละ 50 จะมาจากธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงาน ในด้านสังคม (S) : ดำเนินโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น การส่งเสริมการศึกษา และการช่วยเหลือสังคมและชุมชนในภาวะวิกฤตและในยามเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ และด้านการกำกับดูแลกิจการ (G) : การดำเนินงานของทีมบริหารจัดการในสภาวะวิกฤต (Incident Management Team: IMT) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะอยู่ภายใต้สภาวการณ์แบบใดก็ตาม รวมถึงการดำเนินงานของหน่วยงาน Digital & Innovation เพื่อขับเคลื่อนองค์กรในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ควบคู่ไปกับแนวคิด “Agile Working” ที่เน้นความคล่องตัวและประสิทธิภาพการทำงานในทุกหน่วยธุรกิจและทุกประเทศที่บ้านปูดำเนินงานอยู่

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งเป็นดัชนีที่กองทุนต่าง ๆ จากทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการพิจารณาการลงทุน เพื่อการสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่นักลงทุน รวมถึงการสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

สามารถติดตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบ้านปูได้ที่ www.banpu.com

###

เกี่ยวกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.