By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูเสริมศักยภาพกิจการเพื่อสังคมให้โตแล้ว โตได้อีก! เผย 6 กิจการที่ผ่านเข้ารอบ BC4C#11 Acceleration program

บ้านปูเสริมศักยภาพกิจการเพื่อสังคมให้โตแล้ว โตได้อีก! เผย 6 กิจการที่ผ่านเข้ารอบ BC4C#11 Acceleration program

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ร่วมกับสถาบัน ChangeFusion เผยรายชื่อ 6 กิจการเพื่อสังคมที่ผ่านเข้ารอบ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C” รุ่นที่ 11 ในกระบวนการพัฒนาความพร้อมของกิจการในระยะขยายผล (Acceleration program) โดย 6 กิจการที่ผ่านเข้ารอบล้วนเป็นกิจการที่เติบโตและสร้างผลกระทบเชิงบวกในสังคมเป็นวงกว้าง มีศักยภาพที่สามารถเติมเต็มให้พร้อมขยายกิจการไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมกระบวนการพัฒนาความพร้อมของกิจการในระยะขยายผล หรือ Acceleration program ในปีแรกของโครงการฯ ได้รับผลตอบรับที่ดี หลายกิจการที่มานำเสนอยังจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนในอีกหลายๆ ด้าน เพื่อสร้างการเติบโตในขั้นต่อไป โดยเฉพาะการประสานพลังความร่วมมือในเครือข่าย SE ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่ตอบโจทย์กับประเด็นของกิจการต่างๆ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในเชิงเทคนิคและประสบการณ์ในแบบที่จำเพาะและเหมาะสมกับแต่ละกิจการ พร้อมสร้างโอกาสในการพบเจอกับองค์กรหรือกลุ่มนักลงทุนที่จะสนับสนุนกิจการเหล่านี้ต่อไป เราเชื่อว่าหากเราสามารถทำให้กิจการเพื่อสังคมขยายธุรกิจจนเติบโตอย่างแข็งแกร่งได้ การสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมก็จะยิ่งขยายผลเป็นวงกว้างขึ้นด้วย”

สำหรับ 6 กิจการที่ผ่านเข้ารอบ เป็นกิจการเพื่อสังคมที่เดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมในหลากหลายมิติ ได้แก่

moreloop

ธุรกิจที่มุ่งมั่นสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าเหลือใช้คุณภาพดีที่เป็นส่วนเกินจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เกิดเป็นแพลตฟอร์มฝากขายผ้าส่วนเกินจากโรงงานนำไปอัปไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

a-chieve

ธุรกิจเพื่อสังคมที่พัฒนาระบบนิเวศของการแนะแนวการศึกษาไทยเพื่อช่วยให้เยาวชนไทยทุกคนเลือกเส้นทางการศึกษาและอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได้ สู่การพัฒนาแพลตฟอร์มที่ทำให้เยาวชนเหล่านั้นออกแบบเส้นทางชีวิตและดูแลใจของตนเองได้ พร้อมมีแพลตฟอร์มที่สนับสนุนครูแนะแนวไทยให้มีกระบวนการสอนและเครื่องมือไปพัฒนาสอนในโรงเรียนต่อได้

YoungHappy

กิจการที่มุ่งเสริมแนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมทางสังคมสู่การมีสุขภาวะที่ดีในกลุ่มผู้เกษียณอายุ ผ่านการสร้างคอมมูนิตี้ที่สร้างความสุข และกิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกสนุก มองเห็นถึงคุณค่าในตัวเอง และพึ่งพาตัวเองได้

Buddy Homecare

กิจการที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม 2 ด้านพร้อมกัน ด้วยการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนชนเผ่าที่ยากจนผ่านการให้ทุนอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และจ้างงานเยาวชนเหล่านั้นเป็นพนักงานดูแลผู้สูงอายุแบบมืออาชีพในราคาที่เข้าถึงได้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาขาดคนดูแล

Noburo

กิจการฟินเทคสตาร์ทอัพที่เป็นแพลตฟอร์มสวัสดิการแก้หนี้พนักงาน ทำงานร่วมกับนายจ้างร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กลุ่มแรงงานที่มีปัญหาหนี้สินผ่านหลัก “ความรู้คู่ทุน” โดยใช้เทคโนโลยีและกลไกเกมส์ (Gamification) ในการออกแบบการเรียนรู้ ช่วยพนักงานมีความรู้และบริหารจัดการการเงินของตนได้  และเข้าถึงสินเชื่อที่เป็นธรรม จนสามารปลดหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบได้จริง และมีเงินเก็บออมในระยะยาว

Ooca

กิจการที่บุกเบิกวงการสุขภาพจิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตผ่านวิดีโอคอลกับนักจิตวิทยาแบบมืออาชีพ ผ่านแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานบน iOS และ Android

นายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีของโครงการ BC4C ที่เราได้ร่วมทำงานกับบ้านปู จะเห็นว่าระบบนิเวศของ SE ในไทยค่อยๆ เติบโตและแข็งแกร่งมากขึ้นทุกปี การจัดกิจกรรมสำหรับกิจการในระยะขยายผลครั้งนี้จึงเป็นการเติมเต็มในส่วนที่ยังเป็นช่องว่างซึ่งขาดหายไป เพื่อให้ SE มีศักยภาพที่พร้อมจะเติบโตมากยิ่งขึ้น แม้บางกิจการจะเติบโตและสามารถเดินไปต่อด้วยตนเองได้ แต่การที่เราเข้าไปสนับสนุนจะยิ่งเสริมหรือเร่งสปีดให้ SE พัฒนาและสร้างผลกระทบเชิงบวกกลับคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่องได้มากยิ่งขึ้น”

หลังจากนี้ทั้ง 6 กิจการจะได้เสริมศักยภาพร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์การดำเนินงานและพัฒนาข้อมูลของกิจการ (Business profile) รวมถึงรับคำแนะนำเพื่อการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานที่จำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรตามความเหมาะสมกับกิจการนั้นๆ ก่อนพบปะกับนักลงทุนหรือผู้สนับสนุนที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมหรือประเด็นของแต่ละกิจการ เพื่อให้เกิดโอกาสการระดมทุน การหาพันธมิตร หรือการร่วมมือต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและการพัฒนาแผนธุรกิจสุดเข้มข้นของผู้เข้ารอบทั้ง 6 กิจการจากโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม รุ่นที่ 11 หรือ Banpu Champions For Change (BC4C#11) ได้ที่ www.facebook.com/banpuchampions

###

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย สปป.ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”

บ้านปูเชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ

 

© 2022 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.