By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูเผยทีมผู้ชนะการประกวดบอร์ดเกมในธีม Driving Thailand’s E-mobility มุ่งขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้า นำพาประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต

บ้านปูเผยทีมผู้ชนะการประกวดบอร์ดเกมในธีม Driving Thailand’s E-mobility มุ่งขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้า นำพาประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต

บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน ร่วมมือกับบอร์ดเกมไนท์ หรือ BGN ประกาศผลการประกวดออกแบบบอร์ดเกมในโครงการ “Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand” ในหัวข้อ “Driving Thailand’s E-mobility : เดิน(บอร์ด)เกมขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย” โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในปีนี้ ได้แก่ ทีม  TU Next นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้คิดค้นเกม EV City – ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร โดยได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโอกาสที่บอร์ดเกมของน้องๆ จะได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาและผลิตขึ้นจริง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยต่อไป

นาย​อภิรักษ์​ แก้วพวง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์​ สาขาภูมิศาสตร์ และนางสาวบำ​เพ็ญ​พร​ โซ่เงิน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยสหวิทยาการ​ สาขาวิทยาศาสตร์​และนวัตกรรมข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ผู้คิดค้นเกม EV City – ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กล่าวว่า “เกมนี้ผมและทีมได้แรงบันดาลใจจากการที่ภาครัฐพยายามผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การมียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อบรรลุเป้าหมาย 30/30 คือในปี ค.ศ. 2030 ประเทศไทยจะผลิตยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ หรือ Zero Emission Vehicle (ZEV) ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ในประเทศ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะนำพาประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Society) ในอนาคต โดยได้หาข้อมูลเพิ่มเติมและเชื่อมโยงเรื่องเป้าหมายยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยกับเป้าหมายรวมของโลกจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) ที่มุ่งเน้นให้ประเทศต่างๆ ร่วมมือกันเพื่อควบคุมปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทีมเราเห็นว่า การรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยควบคุมและบรรเทาปัญหาโลกร้อนได้ โดยในเกม EV City – ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นบริษัทผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่กลุ่มลูกค้าประเภทต่างๆ โดยต้องคำนึงถึงจำนวนจุดชาร์จไฟฟ้าและประเภทยานยนต์ที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ ผู้เล่นจะได้ผลัดกันรับบทบาทเป็นรัฐบาลในการประกาศนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งผู้เล่นที่สามารถทำให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ ทั้งนี้ ผู้เล่นจะได้เรียนรู้เรื่องชนิดของยานยนต์ไฟฟ้า การผลิต การบริหารจัดการทรัพยากร รวมถึงความรู้เรื่องภาษีและนโยบายจากภาครัฐไปพร้อมๆ กัน”

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย – สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าว
ในฐานะผู้จัดโครงการว่า “การประกวดออกแบบบอร์ดเกมในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ผ่านการออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกมที่ทั้งสนุกและได้เรียนรู้เรื่องยานยนต์ไฟฟ้าไปพร้อมๆ กัน โดยเชื่อว่าน้องๆ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับตลอดระยะเวลา 3 เดือนจากโครงการนี้ เพื่อนำไปต่อยอดการเรียนรู้และปรับใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตต่อไป โดยสิ่งที่น่าสนใจคือพัฒนาการของผลงานบอร์ดเกมของน้องๆ ที่มีการปรับให้สมบูรณ์แบบขึ้นในทุกรอบที่กลับมานำเสนอ หลายๆ ทีมสามารถตีโจทย์การสร้างบอร์ดเกมโดยชูประเด็นเรื่องการพัฒนาอุตสากรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทำให้ความรู้เรื่องยานยนต์ไฟฟ้าได้รับการถ่ายทอดออกมาเป็นเกมที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย ช่วยเสริมสร้างการตระหนักรู้และผลักดันให้เกิดการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบ้านปูที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การส่งมอบพลังงานที่สะอาดและฉลาดยิ่งขึ้นตามกลยุทธ์ Greener & Smarter โดยบริษัทฯ ได้วางเป้าหมายว่าภายในปี 2568 EBITDA มากกว่าร้อยละ 50 จะมาจากธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งกลุ่มธุรกิจยานยานพาหนะไฟฟ้าของบ้านปูก็ถือเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะนำพาไปสู่เป้าหมาย รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
สู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย”

ด้านนายนัทธีทอง สกุลเอี่ยม General Manager บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย กล่าวว่า “สำหรับโครงการนี้ สิ่งที่สำคัญมากกว่ารางวัลคือประสบการณ์และความรู้ที่น้องๆ ได้รับตลอดโครงการ เชื่อว่าหลายๆ ทีมได้เรียนรู้เรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในหลากหลายมิติอย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อน เห็นได้จากเกมที่น้องๆ นำเสนอที่มีการบูรณาการปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศได้อย่างลงตัว เช่น นโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล มาตรการส่งเสริมและการสร้างแรงจูงในที่ทำให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรือการเชื่อมโยงประเด็นสำคัญจากการประชุม COP26 ที่มุ่งเน้นเรื่องเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนลงจนเหลือศูนย์ โดยหนึ่งในตัวแปรสำคัญคือการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หากผลงานบอร์ดเกมของน้องๆ ถูกนำไปพัฒนาและผลิตขึ้นจริง เชื่อว่าจะมีประโยชน์อย่างมากในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้กับคนรุ่นใหม่และคนทั่วไปในวงกว้าง”

สำหรับผลการประกวดออกแบบบอร์ดเกมในโครงการ “Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand” ในปีนี้ นอกจากทีม TU Next จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 แล้ว ยังมีทีมสิงค์นักขับดับมลพิษ จากมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยศิลปากร และทีม Baby Driver จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลำดับ และอีก 2 ทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม The Game Error จามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีม RMUTT Boardgame Club จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารจากโครงการได้ที่เฟซบุ๊ก BANPU B-Sports Thailand: https://www.facebook.com/BanpuBSportsThailand

###

เกี่ยวกับโครงการ Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ BANPU B-Sports Thailand มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บอร์ดเกม ซึ่งเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพราะบอร์ดเกมช่วยพัฒนาทักษะทางอารมณ์ หรือ Soft Skills ที่มีความจำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงานในปัจจุบัน โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ “การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ” ให้กับคนรุ่นใหม่และคนทั่วไปในวงกว้าง จึงได้จัดโครงการ “Energy on Board” ซึ่งเป็นการประกวดออกแบบบอร์ดเกมภายใต้หัวข้อ “Driving Thailand’s E-mobility : เดิน(บอร์ด)เกมขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย”

เกี่ยวกับบ้านปู
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2023 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.