By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งมอบถุงยังชีพแจกจ่ายกว่า 800 ครัวเรือน มูลค่ากว่า 640,000 บาท

บ้านปูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งมอบถุงยังชีพแจกจ่ายกว่า 800 ครัวเรือน มูลค่ากว่า 640,000 บาท

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากว่า 830 ครัวเรือน รวมมูลค่าทั้งสิ้น  647,860  บาท โดยนำถุงยังชีพดังกล่าวไปแจกจ่ายให้แก่ชุมชนทั้งในพื้นที่ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวงและพื้นที่ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยในช่วงที่ผ่านมา

บ้านปูยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังว่าความช่วยเหลือจากเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

# # #

เกี่ยวกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2023 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.