By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูช่วยผู้ประสบภัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ มูลค่า 2.2 ล้านบาท

บ้านปูช่วยผู้ประสบภัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ มูลค่า 2.2 ล้านบาท

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับโรงครัว มูลค่า 2.2 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิเพชรเกษม เพื่อจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการสนับสนุนครั้งนี้จะสามารถแจกจ่ายอาหารปรุงสุกได้กว่า 90,000 กล่องเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

ในช่วงที่ผ่านมา บ้านปูให้ความสำคัญในการเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและวาตภัยที่เกิดขึ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 14 ล้านบาท โดยมุ่งหวังว่าความช่วยเหลือจากเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

# # #

เกี่ยวกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.