By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings

การสนับสนุนด้านการศึกษาในส่วนอื่นๆ

2563:

BIC มอบทุนการศึกษามูลค่ารวม 350,000 หยวนให้แก่นักเรียน 122 คนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่รอบเหมืองเกาเหอและเหมืองเฮ่อปี้ เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้มีทุนเพียงพอสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

2562:

โรงไฟฟ้าโจวผิงบริจาคโต๊ะเก้าอี้เรียนมูลค่ารวม 50,000 หยวน (ประมาณ 228,193 บาท) ให้แก่โรงเรียนสาธิตโจวผิงที่ 2 (ประถมศึกษา) เพื่อให้นักเรียนจำนวน 360 คนได้มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

2561:

BIC ร่วมมือกับ “ห้องสมุดแดนเดอไลออน” ภายใต้ “โครงการสร้างวัฒนธรรมชนบท” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ชนบท โดยได้บริจาคหนังสือกว่า 2,000 เล่ม ชั้นหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องปรับอากาศ รวมมูลค่าราว 30,000 หยวน (ประมาณ 136,916 บาท) ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาลี่กัง ในเมืองลั่วซาน มณฑลเหอหนาน โดยโครงการดังกล่าวช่วยให้นักเรียนมีห้องอ่านหนังสือ สร้างสภาพแวดล้อมการอ่านที่ดีให้กับนักเรียน พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการเรียนแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสอย่างเป็นรูปธรรม

*อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563: 1 หยวน = 4.5639 บาท

อ่านเพิ่มเติม
© 2022 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.