By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookies Settings
บ้านปูช่วยฟื้นฟูที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี รวมมูลค่า 300,000 บาท

บ้านปูช่วยฟื้นฟูที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี รวมมูลค่า 300,000 บาท

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี รวมมูลค่า 300,000 บาท ให้แก่ศูนย์น้ำมิตร เครือข่ายเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยการสนับสนุนครั้งนี้สามารถแจกจ่ายอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่ 300 ครัวเรือน และอีกส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านจำนวน 30 หลัง

ในช่วงที่ผ่านมา บ้านปูให้ความสำคัญในการเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและวาตภัยที่เกิดขึ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 14 ล้านบาท

# # #

เกี่ยวกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

© 2024 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Banpu Public Company Limited. All rights reserved.